Tak uznała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 13 października 2016 r. (IPPP1/4512-557/16-2/BS).

Wnioskodawca pośredniczył w obrocie walutami kryptograficznymi, tzn. zapewniał możliwość kojarzenia użytkowników prowadzonego przez siebie serwisu celem zawierania przez nich transakcji kupna lub sprzedaży jednostek walut kryptograficznych za pośrednictwem witryny internetowej, która działa na zasadzie wirtualnej giełdy wymiany. Transakcje kupna lub sprzedaży jednostek walut kryptograficznych są przeprowadzane na odległość. Z tytułu świadczonych usług wnioskodawca pobierał opłaty. Ponadto wnioskodawca posiadał prawa do oznaczonej liczby jednostek walut kryptograficznych, które chciał sprzedać.

Wnioskodawca miał wątpliwości, czy odpłatne świadczenie przez niego usług pośrednictwa w zakresie kojarzenia ze sobą ofert klientów zamierzających kupić lub sprzedać waluty kryptograficzne z wykorzystaniem Platformy Internetowej jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT oraz objętą zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Organ podatkowy uznał, że czynności podatnika, polegające na zapewnieniu możliwości kojarzenia użytkowników serwisu, celem zawierania przez nich transakcji kupna lub sprzedaży jednostek walut kryptograficznych, z tytułu których wnioskodawca pobiera opłatę, są odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i jednocześnie są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

Komentarz eksperta

Aleksandra Kielar, konsultantka w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

W opisywanej interpretacji indywidualnej kluczowa okazała się ocena charakteru waluty wirtualnej, gdyż od tego, czy jednostka walut kryptograficznych będzie towarem, czy usługą, zależy jej opodatkowanie.

Waluty wirtualne są środkiem wymiany, cyfrowym zapisem zaprojektowanym do funkcjonowania w świecie wirtualnym. Jedynym celem ich posiadania jest zamiar ich ponownego wykorzystania w przyszłości jako środka płatniczego. Waluty wirtualne pełnią więc rolę środków płatniczych, umożliwiających przeprowadzanie rozliczeń drogą elektroniczną, a więc rolę zbliżoną do funkcji pieniądza bezgotówkowego. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Banku Centralnego, waluta wirtualna to rodzaj pieniędzy cyfrowych, emitowanych i kontrolowanych przez osoby, które je tworzą, oraz używanych i akceptowanych przez członków danej społeczności wirtualnej.

O charakterze walut wirtualnych rozstrzygał już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 października 2015 r. (C-264/14), w którym stwierdził, że art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy VAT obejmuje również świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin" i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty a ceną, po jakiej sprzedaje je klientom. W konsekwencji, waluty wirtualne nie mogą być uznane za towar w rozumieniu ustawy o VAT, a zgodnie z art. 8 tej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów.

Z omawianego wyroku TSUE wynika, że transakcje dotyczące walut wirtualnych, przeprowadzone za wynagrodzeniem objęte są zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, będący implementacją art. 135 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zwalnia od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną. Z powyższego wynika, że zwolnienie z opodatkowania znajdzie zastosowanie w odniesieniu do usług polegających na pośrednictwie w transakcjach dotyczących walut wirtualnych.

Należy zatem przyjąć za słuszne stanowisko organu interpretacyjnego, zgodnie z którym sprzedaż jednostek walut kryptograficznych za wynagrodzeniem jest świadczeniem usługi zwolnionej z opodatkowania VAT.

Współautorem komentarza jest Tomasz Wagner – menedżer w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY