Aleksandra Kielar

Akcyza a sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż prądu nabywcy końcowemu na giełdzie towarowej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w akcyzie po stronie spółki, w imieniu której dom maklerski dokonuje transakcji zbycia.

Produkcja wyrobów nieakcyzowych w składzie podatkowym

Możliwa jest produkcja wyrobów nieakcyzowych na terenie składu podatkowego z wykorzystaniem infrastruktury tego składu, przy czym przepisy ustawy akcyzowej nie nakładają na podmiot prowadzący skład podatkowy obowiązków informacyjnego i ewidencyjnego.

Akcyza od mieszaniny zawierającej tytoń i substancje aromatyczne - jak obliczyć

Akcyzę od mieszaniny zawierającej tytoń i substancje aromatyczne oraz płyn służący wytworzeniu pary i uwolnieniu nikotyny zawartej w mieszaninie należy obliczyć od sumy mas obu tych substancji.

Pośrednictwo w handlu wirtualną walutą jest zwolnione z VAT

Wykonywanie czynności polegających na zapewnieniu możliwości odpłatnego kojarzenia użytkowników serwisu internetowego, po to aby zawarli transakcję kupna/sprzedaży jednostek walut kryptograficznych jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż premiowa a zwolnienie z PIT

Pojęcie sprzedaży premiowej nieuregulowane w ustawie podatkowej odnosi się także do sprzedaży usługi. Jeśli bank, który oferuje klientom usługi finansowe, wypłaca im nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 zł, to kwoty te są zwolnione z PIT.

Wcześniejsza zapłata za nowe technologie nie jest przedpłatą

Spółka nie może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii poniesionych w roku poprzedzającym rok wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji, jeżeli nie mają one charakteru przedpłat (zadatków).

Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towaru

Momentem dostawy jest możliwość rozporządzania rzeczą jak właściciel, a nie chwila przeniesienia własności.

CIT: strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności jest kosztem podatkowym

Strata z tytułu sprzedaży przedawnionych wierzytelności handlowych, które uprzednio zostały zaliczone do przychodów należnych, jest kosztem podatkowym.

Wydzierżawianie gruntów podlega VAT

Jeżeli wykorzystywanie nieruchomości (najem czy dzierżawa) ma charakter ciągły i zarobkowy, to takie czynności należy uznać za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Nabycie kompleksowej usługi marketingowej – rozliczenie VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów beneficjentom, świadczone w ramach usługi marketingowej, nie daje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.