Ulga od PIT przy świadczeniach pozapłacowych od 2018 r.

Od nowego roku zaczną obowiązywać podwyższone limity kilku popularnych zwolnień podatkowych. Zmiany dotyczą m.in. niektórych świadczeń oferowanych przez pracodawców zatrudnionym osobom oraz byłym pracownikom. Chodzi tu np. o wsparcie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Publikacja: 28.12.2017 06:15

Ulga od PIT przy świadczeniach pozapłacowych od 2018 r.

Foto: Fotolia.com

Nowy rok przynosi wiele modyfikacji w przepisach istotnych zwłaszcza z punktu widzenia zakładów pracy. Część z nich odnosi się do rozliczania świadczeń stawianych do dyspozycji załogi lub byłych pracowników.

Lista płac. I/2018

Lista płac. I/2018

Rzeczpospolita

Na szczególną uwagę zasługuje tu podniesienie przez ustawodawcę limitów paru wyłączeń z podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych, z których najczęściej korzystają podmioty zatrudniające. Mowa tu m.in. o zwolnieniach z opodatkowania ulgowych usług i świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność socjalną.

Odrębne zasady

Katalog wyłączeń podatkowych w niektórych przypadkach różni się od zwolnień z oskładkowania, wskazanych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe). Dotyczy to m.in. dopłat do wypoczynku dzieci pochodzących z innych źródeł niż zfśs, które:

- w całości należy oskładkowywać,

- są wolne od podatku – od 2018 r. do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2000 zł (a do końca 2017 r. – do kwoty 760 zł).

W przypadku rozliczania ww. bonusów wywołujących różne skutki w zakresie należności na rzecz ZUS i zaliczek podatkowych, trzeba uwzględnić bardzo ważną regułę. Przesądza ona o tym, że nie wolno odliczyć:

- od dochodu – składek na ubezpieczenia społeczne,

- od podatku – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wyłączony z podstawy podatkowej. Tak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

Nowe granice ulg dla zapomóg

Na mocy znowelizowanych regulacji, dla zapomóg należnych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłacanych:

- z funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – wprowadzono nielimitowane zwolnienie z podatku (do 31 grudnia 2017 r. funkcjonował tu limit 2280 zł rocznie; art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o PIT),

- z innych źródeł niż wyżej wymienione – podniesiono limit zwolnienia z 2280 zł do 6000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o PIT).

Z nowym rokiem wzrośnie także limit wyłączenia z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – innych niż w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – z kwoty 638 zł do 1000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Dodajmy, że wolne od składek ZUS (niezależnie od wysokości i źródła finansowania) są wypłacone pracownikom zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia składkowego).

Dla byłych pracowników i ich rodzin – do 3000 zł

Nowe przepisy podnoszą dodatkowo kwotę wolną od podatku obejmującą świadczenia otrzymywane:

- przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych – z poziomu 2280 zł do 3000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT),

- na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów – z poziomu 2280 zł do 3000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o PIT).

Wsparcie ze środków socjalnych lub funduszy związkowych – do 1000 zł

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT w brzmieniu nadanym mu od 1 stycznia 2018 r., zwolnione z opodatkowania są wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych – z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi – do kwoty 1000 zł rocznie (wzrost limitu z poziomu 380 zł).

Składek ZUS nie obliczamy z kolei od świadczeń:

- finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs,

- wypłacanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zfśs – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na zfśs, określonego w art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zfśs.

Większa ulga w podatku, pełne składki

Od początku 2018 r. zmodyfikowano również limit wyłączenia z podatku w stosunku do świadczeń, które nie są finansowane z zfśs, otrzymanych od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego albo przedszkola. W miejsce dwóch limitów wynoszących 400 zł na dziecko miesięcznie (z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna, uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego) i 200 zł na dziecko miesięcznie (z tytułu uczęszczania do przedszkola) ustanowiono jeden limit w kwocie 1000 zł miesięcznie na dziecko (art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PIT).

Co więcej, podniesiono też – z 760 zł do 2000 zł rocznie – limit dotyczący dopłat do:

- wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką,

- pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,

- przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu

dzieci i młodzieży do lat 18 ze źródeł innych niż zfśs (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT).

Analogicznego zwolnienia nie przewidują przepisy zusowskie. Oznacza to, że przyznając pracownikom wyżej wymienione bonusy, które są wolne od podatku, ale podlegają oskładkowaniu, należy pamiętać, że:

- podstawy obliczenia podatku nie pomniejsza się o składki społeczne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PIT oraz składek, których podstawą jest dochód, od którego w oparciu o uregulowania Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT),

- podatku nie obniża się o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne, wyliczonych od dochodu wyłączonego z opodatkowania na mocy ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT).

Przykład

Na koniec stycznia 2018 r. pracownik otrzyma od swojego pracodawcy dopłatę do zimowisk dziecka w wieku 12 lat w wysokości 1500 zł (będzie to pierwsza tego typu dopłata do wypoczynku dziecka uzyskana przez niego w 2018 r.). Ta kwota zostanie sfinansowana ze środków obrotowych. Zimowiska zorganizował podmiot prowadzący działalność w tym zakresie.

Powyższy bonus jest zwolniony w pełnej wysokości od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT, ale podlega oskładkowaniu.

W styczniu pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę w kwocie 3000 zł brutto. Uwzględniając fakt, że przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (46,33 zł), jego pracodawca obie styczniowe wypłaty powinien rozliczyć jak niżej:

Nowy rok przynosi wiele modyfikacji w przepisach istotnych zwłaszcza z punktu widzenia zakładów pracy. Część z nich odnosi się do rozliczania świadczeń stawianych do dyspozycji załogi lub byłych pracowników.

Na szczególną uwagę zasługuje tu podniesienie przez ustawodawcę limitów paru wyłączeń z podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych, z których najczęściej korzystają podmioty zatrudniające. Mowa tu m.in. o zwolnieniach z opodatkowania ulgowych usług i świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność socjalną.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości