Ceny transferowe: więcej czasu na sporządzenie dokumentacji podatkowej

Minister finansów przedłużył termin na opracowanie i przekazanie dokumentacji cen transferowych za rok 2017 i 2018 do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Publikacja: 26.03.2018 06:50

Ceny transferowe: więcej czasu na sporządzenie dokumentacji podatkowej

Foto: 123RF

15 marca br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie wydłużyło terminy związane z obowiązkami w zakresie cen transferowych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Tym samym podatnicy zyskali dodatkowe sześć miesięcy (w przypadku osób fizycznych pięć miesięcy) na wywiązanie się z nałożonych na nich wymogów w zakresie:

- sporządzenia dokumentacji podatkowej (zarówno local file, jak i master file),

- złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,

- dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP).

Trzeba jednak podkreślić, że zmiana ta obejmuje swym zakresem obowiązki dokumentacyjne i informacyjne/sprawozdawcze, zawężone do roku 2017 oraz 2018. Tym samym nie jest to zmiana bezterminowa. Jest ona skuteczna wyłącznie do terminów upływających w roku 2018 oraz w roku 2019.

Wprowadzona zmiana ma na celu uproszczenie systemu podatkowego z uwagi na ważny interes podatników.

Fiskus poszedł firmom na rękę

Wśród argumentów przytoczonych w uzasadnieniu dla jej wprowadzenia wskazano m.in. na duży nakład pracy, czasu i środków finansowych związanych ze spełnieniem dodatkowych –ponad złożenie zeznania podatkowego – obowiązków w ustawowym terminie, skumulowanych zasadniczo w jednym dniu. Dodatkowo podniesione zostało, że wzrost oczekiwań dokumentacyjnych w obliczu braku odpowiedniego przygotowania podatników, ale i rynku (firm doradczych) w pierwszym roku obowiązywania zmiany, potęgują ryzyko niewywiązania się tych pierwszych z nałożonych na nich wymogów w założonym pierwotnie terminie. Nie bez znaczenia okazały się przy tym podnoszone przez podatników wątpliwości natury praktycznej, w szczególności dotyczące sposobu składania i wypełnienia uproszczonego sprawozdania. Sygnalizowane były przy tym problemy techniczne, m.in. dotyczące jego złożenia przez podmioty niemieszczące się w definicji podatnika podatku dochodowego.

Wyjaśnienia na stronie resortu

W celu ułatwienia wykonywania obowiązków ustawowych przez podatników podatku dochodowego, do których adresowane jest rozporządzenie, na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczone zostały wyjaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie niektórych obowiązków dokumentacyjnych.

1. Dokumentacja podatkowa

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o PIT lub art. 9a ust. 1 ustawy o CIT za rok podatkowy (aktualnie 2017), niezależnie od tego czy skorzystają z wydłużonego terminu na mocy rozporządzenia, czy nie, w składanym zeznaniu podatkowym powinni zaznaczyć kwadrat „tak".

(poz. 24 w CIT-8(25); poz. 26 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11) lub poz. 38 lub 38a w PIT-36(25); poz. 10 w PIT-36L(14))

Podobnie podatnicy obowiązani do sporządzenia elementów dokumentacji podatkowej, jak np. analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT oraz informacji o grupie podmiotów powiązanych (master file), o której mowa w 9a ust. 2d ustawy o CIT, w składanym zeznaniu podatkowym również powinni zaznaczyć kwadrat „tak".

(poz. 25 i 26 w CIT-8(25); poz. 27 i 28 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11))

2. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT, są obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia, nie załączają do składanego zeznania oświadczenia (dotyczy podatników CIT i PIT) i dodatkowo w przypadku podatników CIT w składanym zeznaniu podatkowym zaznaczają kwadrat „nie".

(poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11))

Jeśli natomiast dany podatnik zdecyduje się na złożenie oświadczenia w momencie składania zeznania podatkowego, to wówczas przesyła to oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego, a w przypadku podatników CIT dodatkowo w składanym zeznaniu zaznacza kwadrat „tak".

(poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11))

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniony został przykładowy wzór takiego oświadczenia (również w wersji do edycji), z którego podatnicy mogą skorzystać. Zamieszczony wzór oświadczenia nie stanowi wprawdzie wzoru urzędowego, który by wiązał podatników, jednak z pewnością jest odpowiedzią na wątpliwości licznie podnoszone przez zobowiązanych.

3. Uproszczone sprawozdanie CIT/TP i PIT/TP

Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT są obowiązani dołączyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zostawiają niewypełnioną rubrykę dotyczącą CIT/TP lub PIT/TP.

(poz. 33 w CIT-8(25); poz. 23 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11); poz. 341 w PIT-36(25); poz. 106 w PIT-36L(14))

Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na dołączenie CIT/TP lub PIT/TP do zeznania podatkowego w momencie jego złożenia, to wówczas powinien zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym.

Co istotne, złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i/lub CIT/TP lub PIT/TP w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.

Poza kontrolą do końca września

W treści wyjaśnień Ministerstwa Finansów wskazano dodatkowo, że zgodnie z obecnymi regulacjami, dokumentacja podatkowa sporządzana według nowych wymogów (aktualnie za rok podatkowy 2017) nie może stać się przedmiotem żądania przez organ podatkowy w trybie 7-dniowym, o którym mowa w art. 9a ust. 4 ustawy o CIT oraz 25a ust. 4 ustawy o PIT, gdyż dla podatnika nie upłynął jeszcze termin na jej sporządzenie. Organ podatkowy będzie mógł wystąpić z takim żądaniem nie wcześniej niż po 30 września br.

Umowa z nierezydentami

Wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych na mocy rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zakres obowiązku sporządzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Tym samym podmioty obowiązane do sporządzenia CIT/TP lub PIT/TP – niezależnie od tego czy złożą je w terminie ustawowym, czy w terminie wydłużonym na mocy rozporządzenia - nie będą co do zasady obowiązane do sporządzenia i przekazania ORD-U. Wyjątkiem są podmioty realizujące transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, które pozostają objęte obowiązkiem składania ORD-U (art. 82 § 1a zdanie drugie ordynacji podatkowej). ?

Autorka jest kierownikiem Zespołu Cen Transferowych w ECDDP Sp. z o.o.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Będą dalsze ułatwienia

Prowadzone są prace nad umożliwieniem podatnikom składania CIT/TP lub PIT/TP w systemie e-Deklaracje odrębnie od zeznania podatkowego (tj. w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu). Zmiana rozporządzeń określających odpowiedni wzór CIT/TP i PIT/TP planowana jest do końca maja br.

Trwają także prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypełniania CIT/TP i PIT/TP wraz z odpowiedziami. Pytania podatników dotyczące wątpliwości przy wypełnianiu CIT/TP lub PIT/TP należy kierować w formie mailowej (pod adres: sekretariat.dct@mf.gov.pl).

15 marca br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie wydłużyło terminy związane z obowiązkami w zakresie cen transferowych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Tym samym podatnicy zyskali dodatkowe sześć miesięcy (w przypadku osób fizycznych pięć miesięcy) na wywiązanie się z nałożonych na nich wymogów w zakresie:

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży