Spółki komandytowe zmieniają formę prawną

Od maja spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT. Oznacza to, że wspólnicy spółki komandytowej nie będą dalej korzystać z przywileju jednokrotnego opodatkowania podatkiem dochodowym.

Publikacja: 01.04.2021 15:43

Spółki komandytowe zmieniają formę prawną

Foto: Adobe Stock

Na skutek wprowadzonych zmian dalsze prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej przestało być dla wspólników korzystne podatkowo, co z kolei wywołało fale przekształceń spółek komandytowych albo w spółki jawne, albo w spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

NA CZYM POLEGAJĄ ZMIANY

W zaistniałej sytuacji wielu właścicieli spółek komandytowych podjęło albo jest w trakcie podejmowania decyzji o przekształceniu prowadzonych biznesów w spółkę kapitałową (najczęściej z o.o.) lub spółkę jawną. Przekształcenie w spółkę kapitałową jest najbardziej popularne wśród biznesu prowadzonego uprzednio w formie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem. Skoro właściciele mają w strukturze i tak spółkę z o.o. to nie ma sensu dublować podmiotów i posiadać dwóch spółek (komandytowa i z o.o.) skoro są one opodatkowane na podobnych zasadach.

Czytaj także: Spółki komandytowe jako podatnicy CIT

PO CO PRZEKSZTAŁCENIE

Przekształcenie najczęściej jest najlepszym sposobem na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności. Wynika to z tego, że przekształcenie dokonywane jest „w biegu". Wykorzystuje tzw. sukcesję uniwersalną. Pomimo, że spółka przekształcona posługuje się nowym numerem KRS, to traktowana jest jak kontynuatorka spółki przekształcanej. Nie trzeba więc „przenosić biznesu" do nowej spółki – wszystkie zawarte dotychczas umowy pozostają w mocy.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

Praktyczne korzyści wynikające z przekształcenia wynikają z tzw. sukcesji uniwersalnej. Zgodnie z przepisami KSH na spółkę przekształconą co do zasady przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, zezwolenia, koncesje i decyzje administracyjne, których podmiotem była spółka przekształcana. Jest to zatem dobry sposób na zmianę formy prawnej prowadzenia działalności w sytuacji, w której mamy działający biznes i płynnie chcemy przejść w inną formę prawną prowadzenia działalności. Na marginesie warto wspomnieć, że możliwe jest również przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową, jak również przekształcenie spółki cywilnej.

Jeśli zatem w swojej działalności pracujemy przykładowo na kilku tysiącach umów, zatrudniamy kilkuset pracowników to przy przekształceniu nie jest konieczne zawieranie od nowa każdej z tych umów. Przejście następuje płynnie i bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Nie jest przy tym wymagana zgoda klientów lub kontrahentów spółki na wprowadzone zmiany.

Pomimo, że spółka przekształcona posiada nowy numer KRS, to najczęściej posługuje się tym samym NIPem. Oznacza to, że przy współpracach z kontrahentami lub klientami, w których jesteśmy identyfikowani po NIP nie mamy problemu z przejściem na nową formę prawną.

JAK PRZEBIEGA PROCES PRZEKSZTAŁCENIA

W przypadku przekształcenia spółki komandytowej proces podzielony jest na kilka etapów.

Pierwszym krokiem koniecznym do rozpoczęcia procedury jest przygotowanie sprawozdania finansowego. Na podstawie sprawozdania finansowego należy dokonać ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy.

Kolejnym etapem jest przygotowanie planu przekształcenia. Przygotowywany jest przez wspólników reprezentujących spółkę – w przypadku spółki komandytowej będą to komplementariusze. Plan przekształcenia musi być sporządzony w formie pisemnej.

Następnym etapem jest zawiadomienie wspólników. Spółka musi dwukrotnie zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Drugie zawiadomienie – w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o terminie i miejscu, w którym wspólnicy mogą zapoznać się z planem przekształcenia. Do planu powinny być dołączone istotne elementy planu przekształcenia, w tym np. projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy.

Kolejnym etapem jest podjęcie uchwały o przekształceniu. Uchwała musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała powinna zawierać dane członków zarządu oraz spełniać wymogi przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Za uchwałą muszą wypowiedzieć się wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze reprezentujący co najmniej 2/3 sumy komandytowej.

Dokumenty związane z przekształceniem składa się następnie do sądu. Przekształcenie spółki dokonuje się z chwilą wpisu do KRS spółki przekształconej, a nie złożenia dokumentów do sądu. Dzień poprzedzający ten dzień (dzień wpisu) jest dniem zamknięcia ksiąg w „starej" spółce. Dlatego bardzo często spółka przekształcana występuje do sądu o wpisanie przekształcenia na określony dzień w miesiącu – pierwszy roboczy dzień miesiąca. Zazwyczaj sądy wychodzą naprzeciw takim oczekiwaniom.

Warto wspomnieć, że od ostatnich zmian w Kodeksie Spółek Handlowych w procesie przekształcania spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie musimy korzystać z pomocy biegłego rewidenta. Niewątpliwie upraszcza to proces i zmniejsza koszty przekształcenia, jednak w związku z brakiem w procesie dodatkowego czynnika fachowego, jeszcze większa odpowiedzialność ciąży na wspólnikach decydujących się na przekształcenie.

Michał Wójtowicz jest adwokatem w Kancelarii Legality Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita"

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek