Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 13 marca 2019 r. (0111- KDIB1-3.4010.16.2019.2.BM) jakie warunki powinien spełnić przedsiębiorca, by skorzystać z ulgi B+R.

Z pytaniem zwróciła się firma z branży przetwórstwa rybnego. Sprzedaje m.in. mrożonki, pasty i konserwy przygotowywane na bazie ryb sprowadzanych z certyfikowanych łowisk Islandii, Norwegii, Danii, Niemiec i Kanady. Aby sprostać rynkowej konkurencji, wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie badań i rozwoju.

Czytaj też:

Które rodzaje działalności dają prawo do ulgi B+R

Jakich wydatków dotyczy ulga B+R

Ulga B+R - komu przysługuje

Co to jest ulga B+R iw jaki sposób z niej skorzystać

Redukcja kosztów...

Jeden z projektów dotyczy testowania nowej linii produkcyjnej, która powinna zwiększyć wydajność o 50 proc. Firma testowała nową maszynę do obróbki ryb, ponieważ chciała zmniejszyć zużycie mąki oraz zredukować koszty pracownicze. Pierwszym etapem projektu było opracowanie wymagań. Wybrana maszyna została zainstalowana w celu przeprowadzenia testów. Po ustawieniu optymalnych parametrów zakończono testy i oddano urządzenie do normalnej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Od momentu wdrożenia do produkcji wnioskodawca nie zaliczał już żadnych kosztów do kwalifikowanych kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

...i nadzór nad procesami

Drugi projekt polegał na wdrożeniu innowacyjnego oprogramowania, które pozwala prowadzić na bieżąco nadzór nad procesem produkcyjnym. Celem jest wprowadzenie głębokich zmian w procesie planowania produkcji i obsługi zleceń przy użyciu nowego narzędzia informatycznego. Przeprowadzono serię testów, których rezultatem była nowa wcześniej niedostępna wiedza w zakresie procesu przyjmowania zleceń. Pracownicy spółki wykryli elementy do dopracowania, za które odpowiedzialna była firma dostarczająca oprogramowanie. Na tej podstawie powstał protokół zadań do rozwiązania. Od momentu wdrożenia narzędzia informatycznego do bieżącej działalności wnioskodawca nie zaliczał już żadnych kosztów do kosztów kwalifikowanych.

Spółka zapytała, czy opisana działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi. Jej zdaniem, są to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2018 r., których celem jest opracowanie nowych lub zmienionych procesów produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Fiskus się nie zgodził

Dyrektor KIS uznał jednak, że spółka nie ma prawa do ulgi. Przypomniał, że od 1 października 2018 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące definicji badań naukowych i prac rozwojowych (art. 4a pkt 27 i 28 ustawy o CIT). Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W myśl art. 4a pkt 27 ustawy, ilekroć jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to: badania podstawowe i aplikacyjne w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Działalnością badawczo rozwojową musi być więc aktywność nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, musi być podejmowana w systematyczny sposób. Przesłankę tę należy rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na nową definicję pojęcia „prace rozwojowe" obowiązującą od 1 października 2018 r. Prace te obejmują m.in. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym – w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania – do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów. Jak napisał dyrektor KIS: „W zmienionej definicji w wyraźny sposób ustawodawca wyróżnił jej prowadzenie przez podmioty z szeroko rozumianej branży IT. Oznacza to podkreślenie roli sektora IT na polu innowacji".

W konsekwencji, prac w zakresie testowania nowej maszyny do obróbki ryb oraz prac polegających na wdrażaniu innowacyjnego oprogramowania nie można uznać za działalność badawczo-rozwojową. W piśmie czytamy: "Celem podjętych działań jest bowiem usprawnienie funkcjonowania prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. Testowanie, a następnie wprowadzanie nowych technologii oraz wdrożenie innowacyjnego na skalę przedsiębiorstwa oprogramowania, nie przesądza jeszcze o realizacji czynności związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Powyższe oznacza, że wnioskodawca nie podejmuje działań, które obejmowałyby badania naukowe bądź badania rozwojowe zawarte w treści art. 4a pkt 26 ustawy o CIT".

podstawa prawna: art. 4a pkt 26, 27 i 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 865)

Zdaniem autora

Wojciech Kwiatkowski, menedżer w Crido

Są trzy warunki uznania prac za działalność B+R

Dyrektor KIS wskazał na fakt, że incydentalne działania podatnika związane z usprawnieniem funkcjonowania jego działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową. Aby móc zaliczyć wydatek do takiej działalności, muszą być spełnione wszystkie trzy przesłanki wskazane w definicji działalności B+R zawartej w ustawie o CIT, tj. twórczy charakter realizowanych prac, których wynikiem powinny być nowe/oryginalne rozwiązania, prowadzenie prac w sposób systematyczny, a nie jednorazowy, oraz określenie celu prowadzonych prac ukierunkowanego na stworzenie nowego know-how i jego wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Tym samym, wydana interpretacja wskazuje przedsiębiorcom, aby - zastanawiając się czy daną czynność można uznać za prace B+R - każdorazowo przeanalizowali czy wszystkie trzy ww. przesłanki są spełnione.