W 1982 r. pewna kobieta wraz z mężem nabyła spółdzielcze mieszkanie lokatorskie. Po kilkunastu latach małżonkowie się rozwiedli. Na mocy postanowienia sądu kobiecie  zostało przyznane mieszkanie, z tym, że została ona zobowiązana do spłaty pieniężnej połowy jego wartości na rzecz byłego męża. Aby tego dokonać najpierw dokonała wykupu mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, a następnie sprzedała je, i zakupiła inne, mniejsze.

Kobieta zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z następującym pytaniem: czy udokumentowane kwoty faktycznej spłaty na rzecz byłego męża wynikające z podziału majątku dorobkowego z tytułu wyrównania udziałów w majątku wspólnym mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego?

W ocenie kobiety, nie osiągnęła ona realnego przychodu ze sprzedaży nieruchomości, tj. mieszkania M-4. Według niej przychód ten powinien być pomniejszony o. kwotę faktycznie dokonanych i udokumentowanych spłat na rzecz byłego męża, zgodnie z postanowieniem sądu o podział majątku dorobkowego.

Kobieta zwróciła uwagę, iż chociaż sąd przyznał jej mieszkanie „M-4", to była to nieruchomość nabyta w trakcie trwania małżeństwa, czyli dorobek wspólny. Po podziale tego dorobku jego wartość trafiła do byłego męża bez żadnych skutków podatkowych. Natomiast jej przypadło w udziale poniesienie kosztów nie tylko podatkowych, gdyż na wiele lat jest obciążona spłatą zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Tej argumentacji nie podzielił, jednak organ podatkowy. W indywidualnej interpretacji z 7 maja 2014 r. (nr IPTPB2/415-93/14-6/KSM), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż dokonana spłata na rzecz byłego męża nie stanowi dla wnioskodawczyni przychodu, ani kosztu jego uzyskania. Wnioskodawczyni nie ma też możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatków związanych ze spłatą na rzecz byłego męża.

Organ podatkowy wskazał, że nabycie własności lokalu mieszkalnego nastąpiło nie w drodze podziału majątku dorobkowego, ale w drodze przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową własności na rzecz wnioskodawczyni, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. To oznacza, że spłata na rzecz męża nie nastąpiła w celu nabycia od niego udziału w lokalu, gdyż udziału w lokalu mąż nie miał. Posiadał on jedynie prawo do udziału we wkładzie mieszkaniowym. Lokal nabyła dopiero kobieta samodzielnie. - W takiej sytuacji za koszty nabycia lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać zarówno koszty poniesione w związku z przeniesieniem własności lokalu mieszkalnego, jak i wkład mieszkaniowy wniesiony w całości w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – wyjaśnił organ podatkowy.

Biorąc to wszystko pod uwagę wskazano, że do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, o których mowa w tym przepisie zaliczyć należy wkład mieszkaniowy wniesiony w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, który po podziale majątku wspólnego małżonków przypadł w całości Wnioskodawczyni.  Natomiast spłata dokonana na rzecz byłego męża jest wydatkiem dokonanym z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej, i dlatego nie stanowi wydatku na nabycie innego mieszkania.

W interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dodał, iż spłata dokonana na rzecz byłego męża z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków nie ma nic wspólnego z ceną nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, nie jest również nakładem na nieruchomość dokumentowanym fakturą VAT i zwiększającym wartość tej nieruchomości.