Akcyza: Zezwolenie wyprowadzenia to sposób na uwolnienie się od obowiązków

Przedsiębiorca prowadzący skład rozlicza podatek z tytułu wyprowadzenia z niego wyrobów akcyzowych. Ma jednak możliwość skorzystania w tym zakresie z usług innego podmiotu. W tym celu musi uzyskać decyzję organu celnego.

Publikacja: 18.12.2014 06:20

Akcyza: Zezwolenie wyprowadzenia to sposób na uwolnienie się od obowiązków

Foto: Fotorzepa, Jakub Ostałowski

W związku z rozwojem firmy mam możliwość zawarcia kontraktu w zakresie nabywania wyrobów akcyzowych. Ze względu na brak dostatecznej infrastruktury technicznej mogą jednak powstać problemy z wykonaniem takiej umowy, dlatego rozważam możliwość skorzystania z usług firmy zewnętrznej. Z uzyskanej informacji wynika, że do takiej współpracy niezbędne będzie posiadanie zezwolenia akcyzowego – tzw. zezwolenia wyprowadzenia. W jaki sposób uzyskać takie zezwolenie i jakie będą ciążyły na mnie obowiązki w akcyzie w związku z otrzymaniem zezwolenia wyprowadzenia? – pyta czytelnik.

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym co do zasady podatnikiem z tytułu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jest przedsiębiorca prowadzący skład podatkowy. To na nim ciążą obowiązki podatkowe związane z rozliczeniem i zapłatą podatku akcyzowego. Jednym z wyjątków od tej zasady jest wprowadzona przez ustawodawcę w art. 54 ustawy akcyzowej instytucja zezwolenia wyprowadzenia. Uzyskanie takiego zezwolenia powoduje, że przedsiębiorca prowadzący skład podatkowy nie jest już podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku, a podatnikiem w takim przypadku staje się przedsiębiorca będący właścicielem wyrobów posiadający zezwolenie wyprowadzenia.

Wniosek i załączniki

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia wyprowadzenia jest postępowaniem administracyjnym wszczynanym na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek ten składa się do naczelnika urzędu celnego właściwego do spraw akcyzy dla danego podmiotu będącego właścicielem wyrobów akcyzowych. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia jest wnioskiem sformalizowanym i został określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia ministra finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 767). Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1.

pisemną zgodę podmiotu prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie wyrobów akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem,

2.

dokumenty (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii aktualne na dzień składania wniosku o wydanie zezwolenia) statuujące formę prowadzonej działalności oraz określającej sytuację wnioskodawcy >patrz ramka.

Oprócz dokumentów wymienionych w ramce przedsiębiorca starający się o uzyskanie zezwolenia wyprowadzenia zobowiązany jest do złożenia, zgodnie z art. 65 ustawy akcyzowej, zabezpieczenia akcyzowego w celu zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych.

Dla konkretnego odbiorcy

Po spełnieniu tych warunków naczelnik urzędu celnego wydaje zezwolenie wyprowadzenia. Zezwolenie to wydawane jest w formie decyzji na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym w przypadku wydania zezwolenia na czas oznaczony okres ten nie może być dłuższy niż trzy lata.

Zezwolenie wyprowadzenia wydawane jest w odniesieniu do jednego konkretnego składu podatkowego, w którym będą magazynowane, a następnie wyprowadzane wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Oznacza to, że gdy powstanie potrzeba skorzystania z innego lub kolejnego składu podatkowego lub nastąpi zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, niezbędne będzie uzyskanie odrębnego zezwolenia wyprowadzenia. Należy podkreślić, że udzielonego zezwolenia na wyprowadzenie nie można też przekazywać na rzecz innych podmiotów.

Zgłoszenie zmiany danych

W przypadku zmian danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia przedsiębiorca posiadający takie zezwolenie zobowiązany jest do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o tych zmianach w terminie siedmiu dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Gdy zmiana dotyczy treści samego zezwolenia wyprowadzenia, takie powiadomienia o zmianie danych powinny nastąpić przed powstaniem tej zmiany, ponieważ w takim przypadku powiadomienie to jest jednocześnie wnioskiem o zmianę zezwolenia wyprowadzenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej planowanej zmiany.

Cofnięcie z urzędu

Naczelnik urzędu celnego zobowiązany jest do cofnięcia z urzędu wydanego zezwolenia wyprowadzenia w przypadkach określonych w art. 54 ust. 11 ustawy akcyzowej, tj. gdy:

- po uzyskaniu zezwolenia w terminie trzech miesięcy właściciel wyrobów akcyzowych nie podjął działalności lub przerwał tę działalność na czas dłuższy niż trzy miesiące bez powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego,

- właściciel wyrobów akcyzowych prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem,

- został naruszony którykolwiek z warunków określonych w przepisach ustawy (z tym że nie cofa się zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli podatnik zapłaci zaległości w terminie siedmiu dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości lub doręczenia decyzji określającej kwotę zobowiązania); w takim przypadku przed cofnięciem zezwolenia wyprowadzenia organ podatkowy zobowiązany jest wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień.

W przypadku rezygnacji przez przedsiębiorcę z korzystania z posiadanego zezwolenia na jego wniosek naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie wyprowadzenia.

Uwaga na sankcje

Należy zwrócić uwagę na bardzo poważną konsekwencję cofnięcia z urzędu zezwolenia wyprowadzenia przez naczelnika urzędu celnego ze względu na naruszenie przepisów prawa. Konsekwencją tą jest utrata możliwości uzyskania przez takiego przedsiębiorcę przez trzy lata zezwoleń związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi (np. skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, przedstawiciel podatkowy, podmiot pośredniczący, zezwolenie wyprowadzenia).

Dwie grupy  powinności

Po uzyskaniu zezwolenia wyprowadzenia u przedsiębiorcy powstają obowiązki, które można podzielić na obowiązki podatkowe i obowiązki informacyjne.

1.

Do obowiązków podatkowych należy złożenie deklaracji podatkowej i zapłata należnego podatku akcyzowego. Znajdzie tutaj zastosowanie art. 23 ustawy akcyzowej, zgodnie z którym podatnik zobowiązany jest do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne, nie później niż 25. dnia po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe. Jednocześnie wstępne wpłaty akcyzy za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych. Samą deklarację podatkową należy złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego. Wzór deklaracji (oznaczonej jako AKC4/AKC-4zo w załączniku nr 1) został określony w rozporządzeniu ministra finansów z 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (DzU z 2013 r., poz. 1278).

2.

Do obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia, należy przekazanie kopii tego zezwolenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy przed pierwszym wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego składu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu trzech dni od dnia złożenia przesłać do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy kopię złożonej deklaracji podatkowej. Obowiązek ten odpowiada zobowiązaniu podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego wyprowadzane są wyroby akcyzowe, do przekazania do ostatniego dnia miesiąca właściwemu dla siebie naczelnikowi urzędu celnego pisemnej informacji zawierającej dane o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia. Podwojenie obowiązku przekazania takiej informacji ma na celu zapewnienie, że podatek akcyzowy zostanie rozliczony przez właściciela wyrobów akcyzowych w terminie oraz w prawidłowej wysokości.

Autor jest ekspertem Służby Celnej

Do podania trzeba dołączyć mnóstwo dokumentów

Przedsiębiorca, który składa wniosek o wydanie zezwolenia, musi dołączyć do niego:  zaświadczenie, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego, zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa i cłem oraz właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie odrębnych przepisów uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń akcyzowych, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych.

Należy przy tym zastrzec, że zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa nie może być sporządzone wcześniej niż  miesiąc przed dniem złożenia wniosku. Natomiast zaświadczenie o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być sporządzone wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku.

W związku z rozwojem firmy mam możliwość zawarcia kontraktu w zakresie nabywania wyrobów akcyzowych. Ze względu na brak dostatecznej infrastruktury technicznej mogą jednak powstać problemy z wykonaniem takiej umowy, dlatego rozważam możliwość skorzystania z usług firmy zewnętrznej. Z uzyskanej informacji wynika, że do takiej współpracy niezbędne będzie posiadanie zezwolenia akcyzowego – tzw. zezwolenia wyprowadzenia. W jaki sposób uzyskać takie zezwolenie i jakie będą ciążyły na mnie obowiązki w akcyzie w związku z otrzymaniem zezwolenia wyprowadzenia? – pyta czytelnik.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego