W naszej firmie prowadzona jest kontrola podatkowa dotycząca prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku. Pracownice fiskusa zażądały dokumentów, które mają związek z przedmiotem kontroli. Chodzi o faktury i rachunki, jak również zestawienia i załączniki do tych zestawień, które są przygotowane tylko na nasz użytek. Możemy wydać kontrolującym te wszystkie materiały, ale będą nam one potrzebne. W jakiej formie powinniśmy je przekazać? – pyta czytelnik.

Żądanie przez organ kontrolujący wydania akt lub dokumentów z tych akt ma służyć dogłębnemu wyjaśnieniu stanu faktycznego, sprawdzeniu rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy i stwierdzeniu prawidłowości lub nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika.

Dowód w postępowaniu

Zgodnie z art. 180 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Organ kontrolujący może więc zażądać dokumentacji związanej z rozliczeniem przedsiębiorcy w zakresie związanym z prowadzoną kontrolą podatkową.

Przedsiębiorca, wydając organowi kontrolującemu dokumenty, powinien jednak mieć potwierdzenie ich wydania. W tym celu podatnik może sam sporządzić pismo potwierdzające przekazanie organowi kontrolującemu dokumentów i wskazać je, wymieniając wszystkie przekazywane materiały.

Przekazanie akt i sporządzenie odpisów

Jednak to po stronie organu kontrolującego istnieje obowiązek sporządzenia pokwitowania odbioru dokumentów.

Stosownie bowiem do art. 286 § 2 o.p. w przypadku kontroli podatkowej, kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem:

1) próbek towarów;

2) akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli:

a) w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

b) gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.

Organ kontrolujący ma także prawo żądać sporządzenia z tych dokumentów odpisów, kopii, wyciągów, notatek i wydruków.

Takie pokwitowanie powinno przybrać formę protokołu, gdyż z każdej czynności postępowania, która ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, organ podatkowy ma obowiązek sporządzić zwięzły protokół, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie (art. 172 § 1 o.p.).

W szczególności pokwitowanie odbioru w postaci protokołu odbioru dokumentów powinno zostać sporządzone przez pracownika organu podatkowego w sytuacji, gdy organ podatkowy w czasie trwania kontroli podatkowej odbiera od kontrolowanego podatnika księgi i dokumenty związane z przedmiotem tej kontroli. Kontrolujący musi mieć bowiem warunki umożliwiające mu wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji. W takiej sytuacji pobiera żądane dokumenty za pokwitowaniem, które jest protokołem odbioru dokumentów.

Jako forma zabezpieczenia

Posiadanie pokwitowania jest również formą zabezpieczenia dla kontrolowanego podatnika. Dokumenty przekazywane kontrolującym są podstawą rozliczenia podatku i podatnik powinien je przechowywać. W razie ich braku czy utraty może mieć problem w przypadku ewentualnej kolejnej kontroli. Nie można bowiem zapominać, że tylko oryginał dokumentu (np. faktury VAT) jest podstawą do skorzystania z odliczenia podatku, co oznacza, że w przypadku jego zagubienia przedsiębiorca nie ma podstawy do odliczenia podatku.

Po przekazaniu oryginałów dokumentów kontrolującym to na organie podatkowym, a nie na podatniku spoczywa odpowiedzialność za przechowywanie dokumentów.