- W związku ze zbliżającym się końcem roku i czasem podsumowań współpracy z kontrahentami zarząd spółki podjął decyzję o przekazaniu wybranym pracownikom kontrahentów, z którymi ma najbliższy kontakt biznesowy, koszy prezentowych o wartości do 100 zł brutto. W tych koszach znalazły się słodycze, kawa, herbata, a także kalendarze z logo firmy spółki. Upominki te są wręczane pracownikom kontrahentów nieodpłatnie podczas spotkań podsumowujących współpracę w danym roku. Ich przekazanie ma na celu budowę dobrych relacji i poprawę już istniejących relacji z odbiorcami usług, a tym samym zabezpieczenie źródła przychodów. Z obdarowanymi nie łączy spółki żaden stosunek cywilnoprawny ani umowy, z których by wynikało, że obdarowany ma otrzymać jakiś upominek. Spółka przekazała je całkowicie dobrowolnie. Czy osoby otrzymujące kosze prezentowe nieodpłatnie, tj. pracownicy kontrahentów, korzystają ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, skoro wartość upominków nie przekracza jednorazowo kwoty 200 zł? Czy spółka jest zobowiązana do wystawienia tym osobom informacji PIT-8C? – pyta czytelnik.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Nieodpłatne świadczenia

Przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o PIT są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Z jakiego źródła

Ustawa o PIT wyróżnia źródła przychodów. Jednym z nich są inne źródła, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności:

- kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

- kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

- alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT,

- dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 ustawy o PIT.

Użycie w przepisie zwrotu „w szczególności" wskazuje, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, a wymienione w nim są jedynie najbardziej typowe przychody z tego źródła. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie również każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Nie więcej niż 200 zł

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zwolnione z opodatkowania PIT są zatem świadczenia otrzymane w związku z promocją lub reklamą prowadzoną przez świadczeniodawcę, przy czym dla zastosowania zwolnienia ich jednorazowa wartość nie może przekraczać kwoty 200 zł. Zwolnieniem tym objęto wyłącznie świadczenia otrzymane przez osoby niebędące pracownikami świadczeniodawcy oraz niepozostające ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Czy to reklama

Pod pojęciem reklamy należy rozumieć ogół działań podatnika zmierzających do rozpowszechniania pochlebnych informacji o firmie, zaletach jej towarów, bądź usług, informacji o miejscach i możliwościach ich nabycia – w celu zwrócenia uwagi na towar lub usługę i zachęcenia do ich zakupu. Z kolei, promocją nazywa się wszelkie oddziaływania na klientów i odbiorców, które mają na celu zwiększenie zainteresowania danym produktem lub usługą, a także wywierają wpływ na klienta. Ważnym elementem promocji jest ogólne informowanie o danym produkcie, a także przekazywanie pewnej (z zasady niewielkiej) wiedzy na jego temat.

Organy były wyrozumiałe

W starszym orzecznictwie organów podatkowych występował pogląd, że nieodpłatne przekazanie pracownikom kontrahentów prezentów (m.in. ozdobnych koszy zawierających kawę i słodycze) o wartości do 200 zł opatrzonych logo firmy bądź też zapakowanych w opakowanie opatrzone logo firmy korzysta i będzie korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Wręczanie prezentów o niskiej wartości, oznaczonych logo firmy ma na celu jej popularyzację poprzez rozpowszechnianie wiedzy o jej istnieniu oraz budowanie pozytywnych skojarzeń. Takie działanie należy zatem zaliczyć do promocji i reklamy firmy. Na podatniku nie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla poszczególnych obdarowanych (zob. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 12 października 2010 r., IBPBII/1/415- -615/10/BJ).

Stanowisko organów podatkowych nie było jednak jednolite. Można było spotkać pogląd, że jeżeli przekazanie prezentów pracownikom kontrahentów miało na celu zwiększenie własnej sprzedaży, to otrzymywane przez te osoby świadczenia nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, a na podatniku przekazującym te prezenty ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C (zob. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 29 lipca 2008 r., IPPB1/ 415-695/08-6/EC).

Uwaga! Prezenty są przekazywane pracownikom kontrahentów z okazji świąt. Można zatem założyć, że przekazanie tych prezentów miało na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród kontrahentów i służyć zapewnieniu dobrej współpracy. Wskazuje to na ich reprezentacyjny charakter. Taki charakter tego przekazania może wykluczyć zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

—Marcin Szymankiewicz

Prezenty kreują wizerunek firmy

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Trudno jest zająć jednoznaczne stanowisko, czy przekazanie koszy prezentowych pracownikom kontrahenta spółki powoduje powstanie u nich przychodu z tzw. innych źródeł, a na spółce ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Moim zdaniem, u tych pracowników kontrahenta powstaje przychód opodatkowany PIT i spółka powinna sporządzić informację PIT-8C. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia z typową darowizną – przekazując kosze delikatesowe spółka chce zyskać przychylność wybranych pracowników kontrahentów. Przemawia to zatem bardziej za innym niż darowizna nieodpłatnym świadczeniem na rzecz tych osób. Przekazane kosze noszą znamiona wydatków reprezentacyjnych, tj. służą kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy wśród kontrahentów i zapewnieniu dobrej współpracy, a to raczej wykluczy możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Jak jednak zostało przedstawione w artykule, kwestia ta nie jest jednoznaczna.

Niezbędne definicje

Reklama to:

1. działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług,

2. plakat, napis, ogłoszenie, krótki film itp. służące temu celowi.

Promocja to m.in.:

działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia; też: każde z tych działań.

(źródło: http://sjp.pwn.pl)

Kto sporządza formularz

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wypłacają należności lub świadczenia, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4 ustawy o PIT. Informację taką należy przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42a ustawy o PIT). -

Może darowizna

W nowszym orzecznictwie organów podatkowych można spotkać pogląd, że kosze prezentowe przekazywane z okazji świąt pracownikom kontrahentów firmy nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, ponieważ nie wiąże się to z promocją lub reklamą usług świadczonych przez spółkę. Nie następuje rozpowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez spółkę lub oddziaływanie na klientów, które ma na celu zwiększenie zainteresowania daną usługą. Nie oznacza to jednak, że u tych osób powstanie przychód, a na spółce ciąży obowiązek poboru zaliczki na PIT. Organy zaczęły bowiem wskazywać, że przekazanie koszy prezentowych wybranym pracownikom kontrahentów spółki stanowi dla nich darowiznę. Jest to bowiem nieekwiwalentne i jednostronne świadczenie na rzecz tych pracowników, które nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną pracę. Pracowników tych nie łączy ze spółką ani stosunek pracy, ani stosunek cywilnoprawny. Obdarowani nie są zobowiązani do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz spółki. Zgodnie z art. 888 § 1 kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizny jako podlegające podatkowi od spadków i darowizn nie podlegają opodatkowaniu PIT, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W konsekwencji, zgodnie z tym poglądem, spółka nie musi sporządzać informacji PIT-8C (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 5 kwietnia 2016 r., IPTPB1/4511-875/15-5/AG).