Mimo że wirtualna waluta bitcoin staje się coraz bardziej popularna, jej rozliczenie wciąż sprawia problemy. Pomocne dla podatników będzie stanowisko ministra finansów, który zmienił z urzędu interpretację Izby Skarbowej w Warszawie, dotyczącą handlu bitcoinami.

Sprawa dotyczyła spółki z.o.o., która wystawiła zagranicznym kontrahentom fakturę w USD za świadczone usługi informatyczne. Zapłatę otrzymała jednak w bitcoinach. Spółka uznała, że nabycie bitcoinów w ramach datio in solutum należy zakwalifikować jako import usług i opodatkować stawką 23 proc. Jest to waluta wirtualna, więc nie można uznać jej za towar.

Dyrektor Izby przyznał jej rację. Stwierdził, że spółka powinna zapłacić 23 proc. VAT, ale ma też prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia bitcoinów.

Minister finansów stwierdził z urzędu nieprawidłowość interpretacji, uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym wyrok z 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist (C-264/14). Zgodnie z wyrokiem bitcoin jako system wirtualnej waluty nie posiada uregulowania w przepisach prawa. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu ani instytucji sprawującej nad nią nadzór. Trybunał orzekł, że wirtualna waluta, która zostanie wymieniona na waluty tradycyjne, nie może być uznana za „rzecz" w rozumieniu art. 14 dyrektywy VAT, ponieważ jej jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego.

Minister finansów uznał na tej podstawie, że czynność sprzedaży bitcoinów, które podatnik otrzymał okazjonalnie jako wynagrodzenie za świadczone usługi, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Sprzedaż (zamiana) bitcoinów nie podlega opodatkowaniu.

Minister zaznaczył, że sprzedaż wirtualnej waluty byłaby opodatkowana tylko wówczas, gdyby spółka prowadziła profesjonalną działalność w tym zakresie (np. kantor, bank) i pobierała wynagrodzenie prowizyjne, będące różnicą pomiędzy kursem kupna i sprzedaży. Stanowisko MF oznacza też, że spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem bitcoinów.

Inaczej rozstrzygnął podobną sprawę WSA w Poznaniu w wyroku z 29 listopada 2016 r. (I SA/Po 2393/15). Uznał, że zbycie bitcoinów stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług.

sygnatura akt: PT8.8101.732. 2015.1215