Renata Majewska

Z powodu zbliżającej się Wielkanocy zakłady pracy obdarowują załogi np. koszami słodkości, bonami do supermarketu czy ekstragotówką. Często też organizują mniej lub bardziej wystawne kolacje, wyjścia do teatru albo wycieczki.

Prezenty, jakie firma przekazuje pracownikom z okazji uroczystych chwil, stanowią dla nich przychód objęty podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenia. Zwykle osoba zatrudniona dzieli się takim bonusem z ZUS i fiskusem, a obowiązki pobrania i odprowadzenia składek oraz podatków spoczywają na płatnikach (pracodawcy, zamawiającym). Wartość przekazanych profitów ci ostatni doliczają do wynagrodzenia wypłaconego obdarowanemu w danym miesiącu, odprowadzając daniny publiczne. Taka jest jednak generalna zasada, która nie zawsze się sprawdza. Dodatkowe świąteczne profity dla takich osób często korzystają ze zwolnień ubezpieczeniowych i podatkowych wymienionych w:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.; dalej: rozporządzenie składkowe),

- art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa podatkowa).

Świąteczne upominki trzeba wykazywać na liście płac, ale na różnych zasadach. Przedstawiamy, jak te odmienności wyglądają w praktyce.