ZFŚS: od 2017 r. odpis podstawowy na fundusz socjal wzrośnie

Od nowego roku odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1185,66 zł. Wzrośnie więc prawie o 92 zł.

Publikacja: 22.12.2016 05:40

ZFŚS: od 2017 r. odpis podstawowy na fundusz socjal wzrośnie

Foto: 123RF

Podwyżka to skutek przyjętej przez Sejm senackiej poprawki, wniesionej do art. 17 ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (została przekazana do podpisu prezydenta).

W 2017 r. wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) należy liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugiej połowie 2012 r., czyli od kwoty 3161,77 zł (obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2013 r.; M.P. z 2013 r., poz. 107). Oznacza to, że w nowym roku zmieni się też maksymalny pułap świadczeń urlopowych (nie mogą one przekroczyć ustawowych odpisów na zfśs).

Podsumowanie na koniec roku

Odpisy przekazywane na konto funduszu w dwóch ratach w 2016 r. obliczało się według planowanego średniorocznego zatrudnienia przeliczonego w przeważającej mierze na pełne etaty. Na koniec roku trzeba skorygować pieniądze znajdujące się na rachunku zfśs na podstawie faktycznego przeciętnego stanu załogi w 2016 r. ujętego w pełnych etatach. Jeśli ten wskaźnik okaże się wyższy od planowanego średniego zatrudnienia, odpowiednią pulę przekazuje się na konto funduszu. Sumy te trzeba wydać w 2017 r. na cele socjalne zgodnie z regulaminem socjalnym. W przeciwnym razie, gdy faktyczne średnie zatrudnienie będzie niższe od planowanego w 2016 r., pracodawca ma prawo odjąć stosowną kwotę z rachunku zfśs – pod warunkiem, że są na nim jeszcze pieniądze. Jeżeli 31 grudnia 2016 r. konto funduszu będzie puste, różnicy nie wolno ująć ze środków socjalnych przekazywanych na rachunek zfśs w 2017 r.

Stan załogi na 1 stycznia

Wciąż nie wiadomo, jak pracodawcy z prywatnego sektora mają ustalić charakter swoich obowiązków socjalnych wobec załogi w 2017 r. Generalnie czynią to według stanu zatrudnienia z 1 stycznia przeliczonego na pełne etaty. Na podstawie obecnej ustawy o zfśs, jeśli wynosi ono przynajmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, muszą oni tworzyć zfśs. Po dochowaniu jednak pewnych formalności mogą się uwolnić od tego ciężaru. Gdy stan zatrudnienia z 1 stycznia 2017 r. będzie niższy od 20 pełnych etatów, zakład wybiera między prowadzeniem zfśs a wypłatą świadczeń urlopowych.

Kontrola stanu zatrudnienia na 1 stycznia 2017 r. nie dotyczy jednostek budżetowych ani samorządowych zakładów budżetowych. Podmioty te zakładają fundusz świadczeń socjalnych bez względu na liczebność załogi i nie mają prawa od niego odstąpić.

Ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (16 grudnia Sejm przyjął poprawki Senatu), planuje zmienić te zasady już od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nimi prowadzenie zfśs stałoby się już w 2017 r. obowiązkiem podmiotów zatrudniających przynajmniej 50 pracowników. Angażujący poniżej 50 osób wybieraliby między tworzeniem zfśs a wypłatą świadczeń urlopowych. Zakłady pracy mające co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników musiałyby ustalać fundusz dopiero wtedy, gdyby taki wniosek zgłosiła zakładała organizacja związkowa. Jeśli związek nie złożyłby takiego wniosku albo w ogóle u nich nie działał, wybieraliby między tworzeniem zfśs a wypłatą świadczeń urlopowych.

Nadal pozostanie możliwość rezygnacji z obowiązków socjalnych przez pracodawcę, zmieniona jednak stosownie do ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2016 r. – w zależności od wielkości personelu (korekta układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania bądź poinformowanie pracowników do końca stycznia).

Zakłady pracy sektora finansów wciąż musiałyby prowadzić fundusz niezależnie od tego, ilu zatrudniają pracowników.

Podstawa w edukacji

Odpis na zfśs za nauczycieli to iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 proc. kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia danego roku. Chodzi o kwotę bazową dla obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli (art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela), którą określa co roku ustawa budżetowa.

W 2017 r. ta kwota bazowa do obliczaniu odpisów na zfśs za nauczycieli zostanie jednak zamrożona na poziomie analogicznej kwoty bazowej z 1 stycznia 2012 r., czyli 2618,10 zł. Czynnik iloczynu służący oszacowaniu odpisów na zfśs za nauczycieli wynosi więc 2879,91 zł (2618,10 zł zł x 110 proc.; art. 2 ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017).

Generalnie odpis na fundusz socjalny na uczelni tworzą:

- odpis dla pracowników uczelni publicznych – w wysokości 6,5 proc. planowanych przez nią rocznych wynagrodzeń osobowych,

- odpis dla byłych pracowników uczelni będących emerytami lub rencistami – w kwocie 10 proc. rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy emerytalnej na jedną taką osobę (art. 157 ust. 1, 3 i 4 Prawa o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r.; tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1842).

W 2017 r. odpis socjalny na uczelni został ograniczony do limitu 6,5 proc. planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 r., a pojedynczy, przypadający na jednego zatrudnionego nie może spaść poniżej ustawowej kwoty powszechnego odpisu socjalnego, czyli zasadniczo poniżej 1185,66 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach (art. 3 ustawy z 2 grudnia 2016 r.).

Świadczenia urlopowe

Nie każdy pracownik przebywający na długim urlopie wypoczynkowym na przełomie lat 2016 i 2017 dostanie świadczenie urlopowe. W tym celu musi w jednym roku kalendarzowym skorzystać z co najmniej 14 dni kolejnych dni wypoczynku. Może się więc zdarzyć, że zatrudniony będący na urlopie przez ostatnie siedem dni grudnia 2016 r. i w pierwszych dniach 2017 r. w ogóle nie dostanie tej należności.

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpraca@rp.pl

Podwyżka to skutek przyjętej przez Sejm senackiej poprawki, wniesionej do art. 17 ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (została przekazana do podpisu prezydenta).

W 2017 r. wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) należy liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugiej połowie 2012 r., czyli od kwoty 3161,77 zł (obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2013 r.; M.P. z 2013 r., poz. 107). Oznacza to, że w nowym roku zmieni się też maksymalny pułap świadczeń urlopowych (nie mogą one przekroczyć ustawowych odpisów na zfśs).

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży