Do zasobów mieszkaniowych wspólnoty należą nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Takie stanowisko zajął Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, odpowiadając na pytanie jednej z białostockich wspólnot dotyczące podatku dochodowego (IIUSpbIA/1/425-83/127a/88/07/BB).

Owa wspólnota utrzymuje nieruchomość wspólną z zaliczek wpłacanych przez właścicieli poszczególnych lokali na koszty zarządu, tj. dostawy mediów oraz wpłat na fundusz remontowy, a także z odsetek na rachunku bieżącym i rachunku funduszu remontowego. Wynajmuje również własną kotłownię, która obsługuje mieszkańców wspólnoty, ale służy także na potrzeby najemcy. Okazało się, że wszystkie przychody są na tyle wysokie, że wspólnota uzyskała nadwyżkę nad kosztami. Podjęła więc uchwałę o zaliczeniu tej nadwyżki na poczet przyszłych wpłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Tu jednak pojawiła się wątpliwość związana ze zmianą od 1 stycznia 2007 r. przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja zwolniła od podatku dochody wspólnot, ale wyłącznie te uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i tylko w takiej części, która zostanie przeznaczona na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Zwolnienie nie obejmuje dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej bez względu na cel, na jaki zostaną przekazane.Czy uzyskując przychód z wynajęcia kotłowni, białostocka wspólnota powinna zapłacić podatek od osób prawnych? Wspólnota uważa, że nie, ale aby mieć pewność, zapytała o to urząd skarbowy. Ten zaś przyjrzał się pojęciu „zasoby mieszkaniowe”. Zdaniem US przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w ustawie podatkowej, należy rozumieć m.in. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolno stojące czy osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

US uważa, że opłaty związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

http://sip.mf.gov.pl