Tarcza antykryzysowa (czyli nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadza dla mieszkańców gmin zwolnienia z niektórych opłat. Odracza również terminy płatności oraz zawiesza postępowania.

Opłaty? Później

Użytkownikom przesuwa termin na uregulowanie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste do końca czerwca. Obecny termin upłynął 30 marca. Podobne zmiany dotyczą osób, które przekształciły swoje prawo użytkowania wieczystego we własność i teraz muszą wnieść opłatę przekształceniową. Im również nowelizacja przesuwa termin o trzy miesiące, tj. do 30 czerwca.

Czytaj też:

Sejm zawiesza terminy sądowe na czas epidemii

Ustawa antykryzysowa: fiskalne procedury zamrożone

– To bardzo dobre rozwiązanie, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, odciąża urzędy i  pocztę. Dzięki temu są mniejsze kolejki. Wciąż bowiem wiele osób reguluje swoje należności w tradycyjny sposób. Po drugie, nowelizacja daje więcej czasu na opłacenie swoich należności osobom, które mają teraz problemy finansowe – ocenia Piotr Pałka, radca prawny.

Nie wszystkie rozwiązania są narzucane. Gdy chodzi o podatek od nieruchomości, tarcza daje wolną rękę radom miast (gmin). Mogą one zwolnić z tego podatku za część 2020 r. oraz przedłużyć terminy płatności rat.

Podobnie będzie z opłatami za dzierżawę, najem lub użytkowanie. Same samorządy zdecydują, czy chcą je umarzać, odraczać, rozkładać na raty. Co ważne, nie czekając na przepisy, niektóre już to robią. Przykładowo zarząd dzielnicy Śródmieście w Warszawie uruchomił program wsparcia dla przedsiębiorców. Najemcy lokali komunalnych, którzy zostali zmuszeni do ograniczenia działalności w związku z epidemią, mogą liczyć na niższy czynsz.

Bez podwyżek

Tarcza przedłuża również termin umów najmu lokali użytkowych i mieszkań na warunkach dotychczasowych do 30 czerwca. Chodzi o umowy, które wygasają przed tym terminem. Jednocześnie przewiduje, że nie wolno do końca czerwca wprowadzać podwyżek czynszu.

– Trzeba będzie jednak w tej sprawie złożyć oświadczenie woli, że chce się skorzystać z przedłużenia umowy i dotychczasowej wysokości czynszu. I co najważniejsze, wspomniane oświadczenie woli musi dotrzeć koniecznie do urzędu miasta, zanim upłynie termin ważności umowy – podkreśla mecenas Pałka.

Tarcza antykryzysowa wprowadza również zakaz eksmisji z mieszkań. Dzięki temu osoby, które mają teraz kłopoty finansowe, a przeciwko nim został wydany wyrok eksmisyjny, nie trafią z dnia na dzień na bruk.

Zawieszenie niektórych terminów

Nowe rozwiązania zawieszają również bieg terminów administracyjnych, w tym w postępowaniu egzekucyjnym. Co to oznacza?

– Jeżeli inwestor wystąpił o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, to powinien otrzymać je najpóźniej po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Po zmianie przepisów może to być znacznie później – wyjaśnia Bogdan Dąbrowski, radca prawny z Urzędu Miasta w Poznaniu.

Podobnie będzie np. z nakazami rozbiórki domu jednorodzinnego.

– W takiej sytuacji postępowanie egzekucyjne zostanie wstrzymane na okres trwania pandemii – tłumaczy Bogdan Dąbrowski.

Tarcza antykryzysowa przewiduje również, że nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu bieg terminów na milczące załatwienie sprawy oraz na wyrażenie przez organ sprzeciwu.

Chodzi m.in. o załatwienie prostych formalności budowlanych. Składa się w tej sprawie wniosek do starosty (burmistrza, prezydenta miasta na prawach powiatu), a następnie trzeba odczekać odpowiedni czas, by móc ruszyć z budową. Pod warunkiem, że w tym czasie organ administracyjno-budowlany nie zgłosi sprzeciwu i nie nakaże uzyskania pozwolenia na budowę Teraz będzie miał na to więcej czasu.

Z nowych rozwiązań wynika również, że rząd może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych.

Ponadto wojewoda będzie mógł zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich odbierania. Oznacza to, że może nakazać gminom, by odbierały od swoich mieszkańców tylko zmieszane odpady. Ich segregacja na kilka frakcji będzie zbędna.

Etap legislacyjny:

przed rozpatrzeniem stanowiska Senatu przez Sejm