Tag: Podatek od Nieruchomości

Wyrównanie za obniżkę podatku

Gminy dostaną rekompensaty za utratę dochodów spowodowaną zmianą zasad rozliczania elektrowni wiatrowych.

Pełne wykorzystanie potencjału podwyższa daninę

Grunt, na którym znajdują się panele i infrastruktura towarzysząca podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności.

Czy można umorzyć przyszłe raty podatku od nieruchomości

Do urzędu miasta wpłynęło kilka wniosków przedsiębiorców o umorzenie podatku od nieruchomości za kolejne miesiące do końca 2021 r. Czy wójt może wydać decyzję w sprawie umorzenia podatku co do przyszłych rat – pyta przedsiębiorca.

Niższa danina od instalacji, gdy mają powierzchnię użytkową

Rozstrzygnięcie NSA w sprawie podatku od silosów i zbiorników to pyrrusowe zwycięstwo biznesu.

Jak to bywa z umorzeniem zaległości w gminie

Podatnik złożył na początku sierpnia do wójta gminy wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Jednak nie miał wtedy długu – bo go spłacił już w lipcu. W piśmie podał że spłaty dokonał tylko z obawy przed egzekucją (zastrzegł zwrot wpłaconej kwoty) a teraz ubiega się o umorzenie wstecz długu i zwrot tej wpłaconej kwoty. Czy to prawnie dopuszczalne - pyta radny.

Akademik z podwyższoną stawką podatku od nieruchomości

Budynek mieszkalny wynajmowany odpłatnie studentom należy uznać za zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. W zaistniałej sytuacji będzie to bowiem konsekwencją zajęcia części obiektu na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie uznania go za związany z jej prowadzeniem.

Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych lepiej złożyć bez zwłoki

Zastosowanie przez organ podatkowy kary porządkowej uzależnione jest od wystąpienia dwóch przesłanek: prawidłowego wezwania podmiotu do określonego zachowania oraz odmowy takiego zachowania przez ten podmiot np. do złożenia wyjaśnień, zeznań, okazania dokumentów.

CIT a najem urządzenia przemysłowego za granicą

Pojęcie urządzenia przemysłowego obejmuje wszelkie urządzenia wykorzystywane w profesjonalnym obrocie, przy czym muszą one być związane z działalnością danej firmy.

Czy spółka z siedzibą w innej gminie korzysta ze zwolnienia?

Przedsiębiorca, któremu odmówiono zwolnienia z podatku od nieruchomości ponieważ ma siedzibę w innym mieście, przywołując przy tym zapis uchwały rady gminy w tym zakresie, może skierować skargę na wadliwe postanowienia tej uchwały do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zadłużenie z podatku od nieruchomości - co zrobić, gdy dłużnik zmarł

- Mamy w urzędzie miasta kilka spraw, w których występuje zadłużenie z podatku od nieruchomości. ale dłużnicy zmarli w br. Czy możemy automatycznie umorzyć te długi? Czy też trzeba podjąć jakieś dodatkowe czynności – pyta radny.