Kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Pojęcia ostateczne i prawomocne pozwolenie na budowę oznaczają zupełnie co innego.

Publikacja: 06.03.2023 10:15

Kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Foto: Adobe Stock

– Zazwyczaj pozwolenie na budowę staje się ostateczne po upływie 14 dni od daty jego doręczenia, pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniosła w tym czasie odwołania. Tyle czasu przewiduje kodeks postępowania administracyjnego na wniesienie odwołania. Ale bywa że, decyzja staje się ostateczna po upływie 28 dni od daty ogłoszenia pozwolenia na budowę w BIP, jeśli w tym terminie nie zostanie wniesione odwołanie. To szczególny przypadek, który dotyczy pozwoleń na budowę poprzedzonych uzyskaniem decyzji środowiskowej. Przy czym taki termin ma wyłącznie strona postepowania środowiskowego na odwołanie się od pozwolenia na budowę, jeśli w sprawie o pozwolenie na budowę nie miała statusu strony – wskazuje radca prawna dr Agnieszka Grabowska-Toś z Kancelarii Kania Stachura Toś.

Zasadnicze różnice

Ostateczne pozwolenie na budowę jest niezwykle ważne dla deweloperów i inwestorów, niezależnie od tego, jakie regulacje jeszcze zapowie resort rozwoju i technologii. Mówimy bowiem o deweloperach realizujących inwestycje na dużą skalę i z dużą odpowiedzialnością za inwestycję, którą potem oddają klientom.

Ostateczność decyzji oznacza w praktyce, że decyzja taka nie może zostać zakwestionowana za pomocą zwykłych środków zaskarżenia (art. 16 par. 1 k.p.a.). Jej zmiana, uchylenie lub stwierdzenie nieważności jest nadal możliwa, ale wyłącznie w jednym z trybów nadzwyczajnych lub w wyniku wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Ważne, aby odróżnić tu ją od decyzji prawomocnej, czyli takiej, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym, zakończonym prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę lub ją odrzucającym oraz nie została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia skargi (art. 16 par. 3 k.p.a.).

Co decyduje

Reguluje to art. 16 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Przy czym data, w której pozwolenie staje się ostateczne zależy od konkretnych okoliczności - wyjaśnia radczyni prawna. Przede wszystkim, gdy upłynęło 14 dni od jego doręczenia, a inwestor nie wniósł odwołania.

Jak wyjaśnia dr Agnieszka Grabowska-Toś, jeżeli w postępowaniu obok inwestora uczestniczyło kilka stron, pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron w terminie 14 dni od daty doręczenia pozwolenia na budowę nie wniosła odwołania. Chodzi przy tym termin liczony od daty doręczenia ostatniej ze stron. A często strony niechętne inwestycji celowo przeciągają termin odbioru decyzji tak, by ostatecznie odebrać przesyłkę w ostatnim dniu terminu drugiego awizo.

W zupełnie innym terminie pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy inwestor, a w przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczyło kilka stron, także i one, zrzekną się prawa do wniesienia odwołania. Wówczas pozwolenie na budowę staje się ostateczne z dniem doręczenia organowi oświadczenia inwestora o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, a w przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczyło kilka stron, z dniem, w którym oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania zostało doręczone przez ostatnią ze stron. Takie uprawnienie przysługuje stronom na podstawie art. 127a par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”.

Ważne jest także to, że w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie i wojewoda utrzymał w mocy pozwolenie na budowę, to właśnie jego decyzja jest ostateczna.

Kiedy można rozpocząć roboty

Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę. W wyjątkowym przypadku wcześniej, zanim stanie się ono ostateczne. Chodzi o sytuację, gdy pozwolenie na budowę jest zgodne z żądaniem wszystkich stron. Inwestor może oczywiście ocenić, czy tak jest i rozpocząć budowę zanim pozwolenie stanie się ostateczne, ale jeśli się pomyli i strona wniesie odwołanie – wykonane roboty będą stanowiły samowolę budowlaną.

Dlatego bezpieczniej jest poczekać, aż upłynie termin do wniesienia odwołania i pozwolenie na budowę będzie ostateczne – radzi radca prawna, dr Agnieszka Grabowska-Toś. Przedwczesne przystąpienie do tych prac naraża inwestora na spotkanie z nadzorem budowlanym i formalne wstrzymanie robót.

Jak obliczać termin ostateczności

Tę kwestię reguluje kodeks postepowania administracyjnego, który w art. 57 par. 5 pkt 2 k.p.a. z którego wynika, że termin uważa się za zachowany, jeśli odwołanie zostało nadane w placówce pocztowej polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu prawa pocztowego lub zagranicznego operatora wskazanego w tym przepisie, przed dniem upływu terminu.

- Trzeba, zatem liczyć się z tym, że organ ustalając, czy pozwolenie na budowę jest już ostateczne, musi mieć na uwadze to, że strona ma prawo wysłać odwołanie w ostatnim, czternastym dniu biegu terminu i że konieczne jest, zatem kilkudniowe, a czasem nawet kilkunastodniowe oczekiwanie na ewentualne odwołanie złożone pocztą – precyzuje dr Agnieszka Grabowska-Toś. - Dopiero wówczas będzie mógł stwierdzić, czy pozwolenie na budowę jest ostateczne.

– Zazwyczaj pozwolenie na budowę staje się ostateczne po upływie 14 dni od daty jego doręczenia, pod warunkiem, że żadna ze stron nie wniosła w tym czasie odwołania. Tyle czasu przewiduje kodeks postępowania administracyjnego na wniesienie odwołania. Ale bywa że, decyzja staje się ostateczna po upływie 28 dni od daty ogłoszenia pozwolenia na budowę w BIP, jeśli w tym terminie nie zostanie wniesione odwołanie. To szczególny przypadek, który dotyczy pozwoleń na budowę poprzedzonych uzyskaniem decyzji środowiskowej. Przy czym taki termin ma wyłącznie strona postepowania środowiskowego na odwołanie się od pozwolenia na budowę, jeśli w sprawie o pozwolenie na budowę nie miała statusu strony – wskazuje radca prawna dr Agnieszka Grabowska-Toś z Kancelarii Kania Stachura Toś.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Nieruchomości
Rząd przyjął program tanich kredytów. Klienci już rezerwują odpowiednie mieszkania
Nieruchomości
Wielki recykling budynków nabiera tempa. Troska o środowisko czy o portfel?
Nieruchomości
Opada gorączka, ale nie chęci
Nieruchomości
Klienci czekają w blokach startowych
Nieruchomości
Kredyty mieszkaniowe: światełko w tunelu
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?