Kredyty frankowe. Wykreślenie hipoteki po wyroku sądu

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie frankowej otwiera kredytobiorcy drogę do wykreślenia hipoteki. I choć hipoteka z chwilą uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy wygasa, to nie zostaje ona wykreślona automatycznie z księgi wieczystej, a wymaga działania właściciela nieruchomości – kredytobiorcy.

Publikacja: 10.09.2023 15:00

Kredyty frankowe. Wykreślenie hipoteki po wyroku sądu

Foto: Adobe Stock

Celem wykreślenia hipoteki należy dopełnić formalności i złożyć stosowny wniosek. Przepisy kreują wymóg współpracy wierzyciela hipotecznego z właścicielem nieruchomości w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 100 ustawy z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Wniosek o wykreślenie wpisu dotyczącego hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego miejscowo ze względu na położenie nieruchomości.

Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się na formularzu KW-WPIS. Opłata od wniosku o wykreślenie hipoteki wynosi 100 zł. Potwierdzenie jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.

Dodatkowo (choć w tym zakresie praktyka jest niejednolita) do wniosku załączyć należy zgodę wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki (tzw. list mazalny) albo wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytowej stanowiącej podstawę wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych.

Czytaj więcej

Kredyty frankowe. Poradnik - jak rozwiązać spór z bankiem

Wyrok w sprawie unieważnienia umowy

Wraz z pojawieniem się wyroków ustalających nieważność umów kredytowych CHF pojawił się pogląd, że załączenie do wniosku o wykreślenie hipoteki prawomocnego wyroku stwierdzającego, że umowa kredytu frankowego stanowiąca podstawę wpisu hipoteki jest nieważna, jest wystarczające. Co do zasady, nie ma więc konieczności załączania przez wnioskodawcę zgody banku na wykreślenie hipoteki.

Powyższe znalazło potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z 8 września 2021 roku, sygn. III CZP 28/21, w której wskazano, że „domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2204 ze zm.), także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 tej ustawy)”.

Należy jednak pamiętać, że pomimo wydania powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego, niektóre z sądów oddalają wnioski zawierające wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu, uzasadniając to tym, że wierzyciel hipoteczny (bank) nie wyraził zgody na wykreślenie hipoteki.

Rozpoznanie wniosku o wykreślenie hipoteki

Z chwilą złożenia wniosku w elektronicznej księdze wieczystej wpisywana jest wzmianka dotycząca zarejestrowanego wniosku. Gdy sąd rozpozna wniosek dochodzi do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, o czym wnioskodawca (właściciel) jest zawiadamiany przez sąd.

Beata Rodak - adwokat w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek

Czytaj więcej

Jakie są praktyczne sposoby wykonania wyroku ws. kredytu frankowego

Celem wykreślenia hipoteki należy dopełnić formalności i złożyć stosowny wniosek. Przepisy kreują wymóg współpracy wierzyciela hipotecznego z właścicielem nieruchomości w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 100 ustawy z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?