Nie można powoływać się na ochronę tajemnicy handlowej w celu odmowy dostępu do informacji dotyczących działań związanych z ochroną środowiska - podkreślił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym wczoraj wyroku (sygnatura: C-416/10).

Sprawa dotyczyła regionalnego urzędu nadzoru budowlanego w Bratysławie, który w 2006 r. wydał decyzję o lokalizacji składowiska odpadów w wyrobisku odkrywkowej kopalni gliny zwanym Nova jama. Następnie, słowacka inspekcja ds. ochrony środowiska wszczęła postępowanie w sprawie pozwolenia, w ramach którego to postępowania osoby prywatne będące mieszkańcami miasta Pezinok zażądały opublikowania powyższej decyzji. Pomimo braku publikacji organ ten zezwolił na budowę i prowadzenie składowiska. W następstwie skargi administracyjnej, inspekcja ds. ochrony środowiska drugiej instancji po opublikowaniu spornej decyzji z zakresu planowania przestrzennego, potwierdziła wcześniejsze rozstrzygnięcie.

W związku z tym, że konwencja z Aarhus wyraźnie reguluje, iż w sprawach dotyczących środowiska udział zainteresowanej społeczności w podejmowaniu decyzji, aby był skuteczny, powinien być umożliwiony na wczesnym etapie procedury, zainteresowani wnieśli sprawę do sądu.

W następstwie rozpatrywanych spraw Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie zakresu prawa społeczeństwa do udziału w postępowaniu w sprawie pozwolenia na przedsięwzięcia mające istotne oddziaływanie na środowisko.

Trybunał odpowiadając na pytanie prejudycjalne słowackiego sądu podkreślił, że rozpatrywana decyzja z zakresu planowania przestrzennego o lokalizacji składowiska stanowi jeden ze środków, na podstawie których podjęta zostanie ostateczna decyzja zezwalająca bądź też nie zezwalająca na to przedsięwzięcie. - Zawiera ona zatem  informacje istotne dla postępowania w sprawie wydania pozwolenia, do których zainteresowana społeczność powinna mieć umożliwiony dostęp - zaznaczył.

Dlatego też - zdaniem Trybunału - odmowa udostępnienia decyzji z zakresu planowania przestrzennego nie może być uzasadniona powołaniem się na ochronę poufności informacji handlowych lub przemysłowych.

- Zainteresowana społeczność powinna dysponować wszystkimi istotnymi informacjami na etapie postępowania administracyjnego w pierwszej instancji, zanim jeszcze wydana zostanie pierwsza decyzja, o ile informacje te są dostępne w czasie, kiedy odbywa się ten etap postępowania - podkreślił ETS.

Dodał przy tym, że cel dyrektywy z 24 września 1996 r. (96/61/WE) polegający na zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska naturalnego i ich kontroli nie mógłby zostać osiągnięty, gdyby nie można było zapobiec dalszemu funkcjonowaniu przedsięwzięcia korzystającego z pozwolenia udzielonego z jej naruszeniem, w oczekiwaniu na ostateczną decyzję w przedmiocie zgodności z prawem owego pozwolenia.