Wnioski o kredyt należy złożyć do 15 listopada w jednym z banków kredytujących. Obecnie kredytów udziela pięć banków: Bank Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, PKO Bank Polski SA i Mazowiecki Bank Regionalny SA.

Wybór banku należy do kredytobiorcy, jednak można złożyć tylko jeden wniosek i tylko w jednym banku. Dlatego nad wyborem warto dobrze się zastanowić. Ważne jest nie tylko który bank, ale również czy z oddziałem

w miejscu studiowania lub zamieszkania poręczycieli. Ci bowiem muszą stawić się w banku osobiście. Warto też, aby bank miał dużą sieć bankomatów, atrakcyjne konto studenckie, konto internetowe itp. Często bowiem studenci zakładają konto w tym samym banku, w którym składają wniosek, choć nie jest to konieczne.

Z plikiem dokumentów

Do wniosku należy dołączyć informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. Sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie oparty jest na zasadach wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Oznacza to, że bank bierze pod uwagę dochody netto. W przypadku studentów, których rodzice bądź rodzic prowadzą gospodarstwo rolne,  należy uwzględnić dochód liczony w hektarach przeliczeniowych.

Ponadto, jeśli student złoży oświadczenie, że nie jest na utrzymaniu rodziców, musi pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (DzU nr 87, poz. 560) jego miesięczny dochód w bieżącym roku nie może być mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o kredyt.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach oraz inne dokumenty wymagane przez bank, np. zaświadczenie z uczelni o byciu studentem. Każdy bank może wymagać innych dodatkowych dokumentów.

Zwykle jednak banki żądają:

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

OGLĄDAJ GALĘ

- oświadczenia studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie,

- zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny,

- informacji o dochodach studenta i dochodach członków jego rodziny, potwierdzonych innym dowodem określonym przez bank;

- informacji o wysokości renty lub emerytury członka rodziny studenta, potwierdzonych odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt;

- zaświadczenia z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku (powinno być ono wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt).

Potrzebny poręczyciel

Wybierając bank, warto też pamiętać, że ubiegając się o kredyt studencki, tak jak w przypadku każdego innego, trzeba przedstawić poręczenia osób trzecich. Z doświadczeń studentów z poprzednich lat wynika, że poręczyciele powinni zarabiać łącznie co najmniej 2,8 tys. zł – 3 tys. zł brutto.

Z tym że niektóre banki wymagają nawet czterech poręczycieli. Trzeba jednak pamiętać, że można skorzystać również z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zgodnie z rozporządzeniem poręczenie BGK wynosi:

- 100 proc. – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej bez względu na dochód,

- 100 proc. – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,

- 70 proc. – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Poręczenie BGK można uzyskać we wszystkich bankach przyznających preferencyjny kredyt. We wniosku należy jednak zaznaczyć: „chcę uzyskać poręczenie z BGK„. Po złożeniu wniosku nie można już tego zrobić, a z powodu braku wiarygodnych poręczycieli można nie otrzymać kredytu.

Co prawda, jeśli bank rozpatrzy wniosek negatywnie, można starać się jeszcze raz o kredyt w innym banku, ale wówczas całą procedurę należy przejść od początku.

ARiMR poręcza tylko studentom zamieszkującym na obszarach wiejskich.  W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie agencja poręcza do 80 proc. lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100 proc. mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ubiegając się o uzyskanie poręczenia ARMiR, wniosek należy złożyć w oddziale Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczym Banku Wielkopolskim SA oraz Mazowieckim Banku Regionalnym SA.

Są to banki, z którymi ARiMR zawarła umowę o współpracy. W wybranym banku należy przedstawić:

- wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR,

- dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie,

- zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,

- zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100 proc.).

Poza poręczycielami banki wymagają podpisania weksla in blanco.

Ważna jest wysokość dochodu

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki znana jest dopiero w grudniu. Każdego roku bowiem minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego ustala ją już po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt. W ubiegłym roku wynosiła ona 2100 zł.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci, słuchacze i doktoranci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Bank ma obowiązek poinformować wnioskodawcę do 15 lutego, czy otrzyma kredyt. W przypadku decyzji odmownej z powodu negatywnej oceny zabezpieczenia kredytu student może ponownie ubiegać się o kredyt w innym banku.

Wówczas wniosek wraz z wymaganymi dokumentami musi złożyć do 28 lutego.

Umowa kredytowa między bankiem a studentem musi być podpisana najpóźniej do 31 marca.

Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez sześć lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez cztery lata, przez dziesięć miesięcy w roku akademickim. Miesięczna transza kredytu w roku akademickim 2010/2011 wynosiła 600 zł.

Poświadczony status

Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawienie w banku w terminach do 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Jeśli student: nie zaliczył semestru, nie przedstawił w terminie bankowi ważnej legitymacji lub został zawieszony w prawach studenta, bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu. Wypłaty mogą być wznowione w miesiącu następującym po tym, w którym przedstawi ważną legitymację.

W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po tym, w którym kredytobiorca był zobowiązany złożyć zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem (1 maja lub 1 grudnia). W tym dniu zaczynają być naliczane odsetki od pobranego kredytu równe 0, 75 proc. stopy redyskonta weksli NBP, czyli obecnie 4,75 proc.

Kiedy trzeba spłacić zobowiązanie

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów, ale nie później niż 1 października, gdy ostatni rok studiów trwa dwa semestry, oraz 1 kwietnia, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr.

Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. Oznacza to, że osoba pobierająca kredyt maksymalnie przez pięć lat będzie spłacać go przez osiem lat i cztery miesiące. Na ratę składa się rata kapitałowa (spłata kredytu) i odsetkowa (spłata należnych odsetek). Wysokość odsetek stanowi połowa stopy redyskontowej NBP.

Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20 proc. miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Absolwentom, którzy ukończyli studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni, kredyt jest umarzany w 20 proc.

W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Praktyczne informacje

Dużo informacji dotyczących ubiegania się o kredyt studencki można znaleźć na stronie www.kredytstudecnki.com.pl.

Tam też można dowiedzieć się, co zrobić, aby na kredycie studenckim zarobić.

Jak to zrobić - krok po kroku:

Każdy student, który chce się ubiegać o preferencyjny kredyt studencki, powinien:

KROK 1.

Sprawdzić, jakie warunki oferują poszczególne banki, w tym jakie wymagania stawiają wobec poręczycieli oraz na jakich zasadach zakładają i prowadzą konto studenckie.

KROK 2

.  Wybrać najlepszy bank i w jego siedzibie osobiście się dowiedzieć, jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o kredyt.

KROK 3.

Wybrać wiarygodnych poręczycieli i zebrać wszystkie niezbędne zaświadczenia, np. o dochodach, o byciu studentem lub doktorantem.

KROK 4.

Wypełnić i złożyć do 15 listopada wniosek w wybranym banku wraz z wymaganymi dokumentami.

KROK 5.

Sprawdzić w grudniu, czy nie została przekroczona maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o kredyt.

KROK 6.

Poczekać na informację z banku, maksymalnie do 15 lutego, czy przedstawione zabezpieczenia są wystarczające.

KROK 7.

Jeśli kredyt nie został przyznany ze względu na zbyt niskie dochody poręczycieli, do 28 lutego przenieść wniosek do innego banku.

Kto może złożyć wniosek

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), o ile rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia. Starać się o niego mogą również uczestnicy studiów doktoranckich. Można go otrzymać na okres studiów. Jednak nie wlicza się do niego:

- kolejnych jednolitych studiów magisterskich po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;

- kolejnych studiów I stopnia po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;

- kolejnych studiów II stopnia po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów,

- kolejnych studiów doktoranckich po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów,

- urlopów udzielonych z przyczyn zdrowotnych, ważnych przyczyn losowych lub w związku ze studiami na uczelni zagranicznej.

Student może jednak otrzymać kredyt na kolejnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia, a także magisterskich, jeśli nie korzystał z kredytu na studiach je poprzedzających, czyli w takcie poprzednich lat nauki.

Zobacz cały » Poradnik dla studentów

Zobacz serwisy:

» Prawo dla Ciebie » Konsumenci » Umowy » Umowy z bankami i instytucjami pożyczkowymi

» Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie