TSUE orzekł w czwartek rano, że ochrona konsumentów na podstawie dyrektywy 93/13 nie jest ograniczona do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po jej wykonaniu. W przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwego jednego z jej warunków do państwa członkowskiego należy uregulowanie skutków tego unieważnienia. Chodzi o przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej, jaka istniałaby bez klauzuli abuzywnej w umowie. TSUE sprzeciwia się zastosowaniu przepisów krajowych, które w związku z unieważnieniem umowy, prowadziłyby do równego podziału strat między jej strony.

TSUE przypomniał, że system ochrony z dyrektywy 93/13 nie ma zastosowania, jeżeli konsument się temu sprzeciwia, gdyż może on nie podnosić zarzutu nieuczciwego i niewiążącego charakteru warunku umownego, wyrażając w ten sposób dobrowolną i świadomą zgodę na dany warunek, i unikając tym samym unieważnienia umowy. Aby jednak mógł udzielić takiej zgody, sąd winien wskazać stronom wyczerpująco konsekwencje prawne, jakie może pociągnąć za sobą usunięcie nieuczciwego warunku, i to niezależnie czy strony są reprezentowane przez pełnomocnika zawodowego.

TSUE rozpatrywał pytania prejudycjalne Sąd Rejonowego dla Warszawy-Woli w osobie sędzi Moniki Wasilewskiej. Sąd ten rozpatrywał sprawę dwojga konsumentów, którzy wystąpili o kwotę zapłaconą bankowi w związku z kredytem hipotecznym, wyrażonym w walucie polskiej indeksowanej do waluty CHF. Według nich tę dochodzona kwotę świadczyli bez podstawy prawnej, gdyż postanowienia umowy o ustalaniu kursu franka stanowią niedozwolone postanowienia umowne, przez co są one bezskuteczne. W ich ocenie nieważny jest również zapis o indeksacji kwoty kredytu. Żądaną kwotę obliczyli, jakby kredyt był udzielony: w złotych bez indeksacji, ale oprocentowany jak kredyt indeksowany. Wskazali również w pozwie, że godzą się na, to aby sąd uznał umowę za nieważną.

Sygnatura akt C-6/22

Czytaj więcej

TSUE wydał opinię w sprawie kredytów frankowych. Sądny dzień dla banków?