Rzecznik Finansowy podkreśla, że z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców skorzystać mogą z niego nie tylko kredytobiorcy „złotowi”, ale również tacy, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Pomoc może zostać udzielona maksymalnie aż na okres 36 miesięcy.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? Czy faktycznie każdy może skorzystać z takiego wsparcia? Jak to zrobić? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć w najnowszym poradniku RF.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe - pytania, odpowiedzi, przykłady

PYTANIE: Pani Małgorzata w 2015 r. zawarła umowę kredytu hipotecznego na zakup mieszkania we Wrocławiu. Kredyt jest oprocentowany zmienną stopą procentową opartą o składkę WIBOR 3M. Na początku 2022 r. klientka straciła pracę. Czy istnieje instytucja lub podmiot, który może wesprzeć klientkę w spłacie kredytu?

ODPOWIEDŹ: Tak, klientka może skorzystać z pomocy w formie wsparcia lub pożyczki w spłacie kredytu. Taką instytucją jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 poz. 298 t.j.).

Fundusz obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a środki finansowe będące w jego dyspozycji pochodzą ze składek kredytodawców, czyli samych banków, które udzielają kredytów hipotecznych.

PYTANIE: Do Rzecznika Finansowego zgłosił się Pan Zbigniew, który słyszał w telewizji o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Obawia się jednak, że może paść ofiarą oszustwa lub nieuczciwej reklamy. Planuje sprzedać kredytowaną nieruchomość i nie słyszał nigdy wcześniej o wsparciu kredytobiorców, którzy są w podobnej sytuacji. Chciałby się dowiedzieć, jak działa fundusz. Czy jest on przeznaczony również dla takich kredytobiorców, którzy chcą sprzedać nieruchomość, ale cena nie pozwoli na spłatę całości zadłużenia wobec banku?

ODPOWIEDŹ: Środki znajdujące się w dyspozycji Funduszu przeznaczone są dla kredytobiorców, którzy mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego. Rozwiązania skierowane są także dla tych, którzy planują sprzedać kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

Wsparcie dla kredytobiorców wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Środki finansowe przekazywane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio bankowi kredytobiorcy, który wnioskował o wsparcie.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

PYTANIE: Do Rzecznika Finansowego zwrócili się Państwo Daniel i Janina, którzy w 2018 r. zaciągnęli kredyt na budowę domu nieopodal Lublina. W związku pogarszającą się sytuacją zastanawiają się, czy spełniają warunki, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

ODPOWIEDŹ: Państwo Daniel i Janina muszą sprawdzić czy spełniają, chociaż jeden z warunków wskazanych w ustawie. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, gdy:

- w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej

- kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe

- miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza (od 1 stycznia 2022 roku):

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty 1.552,00 zł

- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – kwoty 1.200,00 zł na osobę

PYTANIE: Rzecznik Finansowy otrzymał pytanie od kredytobiorczyni Pani Karoliny, która nie wie, w jaki sposób może zwrócić się o wsparcie z Funduszu. Czy powinna zgłosić się do swojego banku czy innego podmiotu?

ODPOWIEDŹ: W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do banku, który udzielił kredytu. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kredytodawcy, w tym z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

PYTANIE: Pan Piotr złożył wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do swojego banku. Chciałby się dowiedzieć, na jakich zasadach przyznawane jest wsparcie, kto podejmuje decyzję i w jakim terminie.

ODPOWIEDŹ: Realizacja ustawy odbywa się poprzez zawarcie przez kredytodawcę (bank) umowy w sprawie realizacji ustawy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia w terminie i na warunkach określonych w umowie. W przypadku, gdy kredytobiorca spełnia warunki do udzielenia wsparcia określone w ustawie i złoży wniosek, jest mu udzielane wsparcie.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia udzielane jest na podstawie odpowiednio umowy o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem - kredytodawcą.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia przyznawane są odpowiednio na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą. Po złożeniu wniosku kredytodawca (bank) dokonuje jego weryfikacji w terminie 21 dni. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, a wniosek nie zawiera braków formalnych, kredytodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z kredytobiorcą w terminie 14 dni. Następnie kopia umowy zawartej między kredytodawcą a kredytobiorcą przekazywana jest do Banku Gospodarstwa Krajowego.

PYTANIE: Pan Kamil otrzymał decyzję negatywną odmawiającą udzielenia wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W jego ocenie decyzja jest nieprawidłowa. Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji?

ODPOWIEDŹ: W przypadku, gdy kredytobiorca nie spełnia warunków udzielenia wsparcia, kredytodawca odrzuca wniosek. Zgodnie z ustawą, w takiej sytuacji kredytobiorca może zwrócić się o dodatkową weryfikację wniosku za pośrednictwem kredytodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku. Bank w ciągu 7 dni przekazuje wniosek kredytobiorcy do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dodatkowa weryfikacja dokonywana jest w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania od kredytodawcy wniosku wraz z załączonymi do niego dokumentami. Rada podejmuje decyzję w formie uchwały, o której treści w terminie 7 dni informowani są kredytobiorca i kredytodawca.

PYTANIE: Rzecznik Finansowy otrzymał zapytanie od Państwa Emilii i Dawida, którzy obawiają się, że korzystając z wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wpadną w spiralę zadłużenia i do Funduszu będą musieli zwrócić znacznie wyższą kwotę niż kwota uzyskanej pomocy. Czy jest to prawdą? Czy istnieje możliwość częściowego umorzenia wsparcia lub pożyczki?

ODPOWIEDŹ: Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach.

W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostałe raty zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostaną umorzone.

PYTANIE: Kredytobiorcy zwrócili się z pytaniem, czy jeśli jedno z nich złożyło wypowiedzenie z pracy i pozostaje osobą bezrobotną mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Czy istnieją inne przyczyny, które wyłączają możliwość skorzystania z wsparcia lub pożyczki?

ODPOWIEDŹ: W sytuacji opisanej w przykładzie, utrata zatrudnienia (złożenie przez kredytobiorcę wypowiedzenia) może być przesłanką do odmowy udzielenia wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

- jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy

- jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy)

- jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

- za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

Jeżeli w dniu złożenia wniosku:

- kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy

- kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy

- kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

kredytobiorca również nie otrzyma wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

PYTANIE: Pani Anna skorzystała z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców rok temu, ale przed miesiącem zbyła nieruchomość, na której zakup wzięła uprzednio kredyt hipoteczny. Czy powinna o tym poinformować kredytodawcę?

ODPOWIEDŹ: Tak, kredytobiorca, który skorzystał z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców powinien poinformować o:

- zbyciu kredytowanej nieruchomości

- zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, które prowadzą do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego

- podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania

- utracie statusu bezrobotnego

- zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego, prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego

PYTANIE: Państwo Izabela i Tomasz skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i otrzymują comiesięczne wsparcie w zakresie uiszczania spłat rat kredytu. Obawiają się jednak, że wsparcie może zostać wstrzymane, ponieważ Pani Izabela utraciła status bezrobotnego i podjęła zatrudnienie. Jakie okoliczności powodują, że wsparcie może zostać wstrzymane? Czy jeśli spełniają inne przesłanki do udzielenia wsparcia, czy mogą z niego nadal korzystać?

ODPOWIEDŹ: Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:

- utraty statusu bezrobotnego przez wszystkich kredytobiorców - z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;

- zbycia przedmiotu kredytowania - z dniem otrzymania informacji o zbyciu;

- wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego - z dniem upływu okresu wypowiedzenia;

- podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania - z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;

- spłaty kredytu - z dniem dokonania spłaty ostatniej raty;

- zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2;

- zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3.

W przypadku, gdy wstrzymanie wypłaty wsparcia związana jest z dwiema ostatnimi wskazanymi przesłankami lub utratą statusu bezrobotnego kredytobiorca uprawniony jest do złożenia nowego wniosku, jeśli spełnia inną z przesłanek uprawniającą do uzyskania wsparcia. Do czasu rozpatrzenia wniosku, kredytobiorca korzysta z dotychczas udzielonego wsparcia.

PYTANIE: Pani Jolanta skorzystała z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dziesięć miesięcy temu, ale postanowiła zbyć nieruchomość. Aktualnie cena sprzedaży nieruchomości pozwoli na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego. Czy w takim przypadku Pani Jolanta będzie zobowiązana do zwrotu kwoty udzielonego dotychczas wsparcia?

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z ustawą w przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania zwrot wsparcia następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.