Po zaistnieniu określonych przesłanek, wyłączenie pracownika jest obowiązkiem, a nie jedynie alternatywą, zapewniając prawidłowość procedowania. Co istotne, ocena w tym zakresie nie kończy się z wydaniem rozstrzygnięcia, nawet ostatecznego. Może ono zostać nadal wyeliminowane z obrotu prawnego na skutek kwalifikowanej wadliwości, jeżeli rozpoznając sprawę, zbagatelizowano przewidziane prawem wymogi.

Kogo dotyczy wyłączenie?