Katarzyna Marczuk-Pieńkowska

Postępowanie administracyjne: wątpliwości interpretacyjne mogą sprzyjać stronie

O tym, który wynik wykładni jest korzystny dla strony powinno decydować stanowisko, wynikające z treści jej żądania lub wskazane w toku postępowania, a nie dowolna ocena organu.

Koronawirus: prawa i obowiązki osoby odbywającej kwarantannę

Przekazane telefonicznie rozstrzygnięcie o rozpoczęciu kwarantanny powinno być doręczone również na piśmie. Otrzymujący taką decyzję może – w ciągu 14 dni – odwołać się do wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Kiedy pracownik organu jest wyłączony z postępowania

Bezstronność przy rozpatrzeniu sprawy administracyjnej powinna towarzyszyć każdemu postępowaniu, pogłębiając zaufanie do władzy publicznej. Gwarantuje ją nie tylko wyłączenie organu od załatwienia sprawy, ale przede wszystkim – pracownika organu od udziału w postępowaniu.

Zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji ?o warunkach zabudowy

Zawieszenie postępowania dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy jest uzasadnione podjęciem prac planistycznych, gdy istnieje prawdopodobieństwo jej sprzeczności z ustaleniami projektowanego planu miejscowego.

Doręczenie przez obwieszczenie: jakie obowiązki strony

Zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia usprawnia postępowanie administracyjne, w którym uczestniczy wiele stron. Daje im jednak mniej ochrony niż doręczenie osobiste.

Wadliwa część decyzji nie musi prowadzić do jej nieważności w całości

Organ powinien poszukiwać możliwości utrzymania w mocy niewadliwej części decyzji, co pozwoli zachować stosunki prawne ukształtowane wydanym rozstrzygnięciem, dotknięte uchybieniami tylko w określonym zakresie.

Decyzja środowiskowa dla zrealizowanej inwestycji

Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej dla zakończonej inwestycji może wystąpić w przypadku uchylenia poprzedniego rozstrzygnięcia.

Wznowienie postępowania administracyjnego: jakie znaczenie ma upływ czasu

Ustawa przewiduje dwa terminy, których upływ stanowi przeszkodę do uchylenia decyzji: pięć i dziesięć lat. To, który z nich będzie zastosowany, zależy od przyczyny wznowienia postępowania.

Mediacja: nowy sposób rozwiązywania sporów w administracji

Z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji może wystąpić organ lub strona postępowania, zakreślając przy tym sporne kwestie, które miałyby stanowić przedmiot mediacji.

Sprzeciw od decyzji kasacyjnej a ponowne rozpoznanie sprawy

Wniesienie odwołania od decyzji pierwszoinstancyjnej co do zasady powinno prowadzić do merytorycznego rozpoznania sprawy. Może się jednak zdarzyć, że rozstrzygnięcie to zostanie uchylone w całości, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania.