Według autora skargi, dane wskazujące miejsca zamieszkania abonentów, które zostały przez nich zgłoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, są zastępowane przez Pocztę Polską danymi dotyczącymi ich miejsca zameldowania pozyskanymi z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, do którego operator pocztowy ma dostęp według art. 7 ust. 1a ustawy z 25 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zdarza się również, że Poczta Polska przypisuje abonentom nieprawidłowe numery PESEL, kierując się kryterium adresu miejsca zameldowania.

Czytaj więcej

Kontrole abonamentu RTV. Czy trzeba wpuścić kontrolerów?

Skarżący wskazuje, że takie zmiany danych osobowych nie mają podstaw w  przepisach prawa. Rozporządzenie nie uprawnia bowiem Poczty Polskiej S.A. do zmiany danych abonentów, zgłoszonych podczas rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Wprawdzie operator wyznaczony jest uprawniony do otrzymywania danych z rejestru PESEL na zasadach określonych w ustawie z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, to jednak z uzasadnienia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (która przyznała Poczcie Polskiej dostęp do tego rejestru), nie wynika, aby celem tych regulacji było umożliwienie podmiotowi rejestrującemu odbiorniki sprawdzanie i aktualizowanie wszystkich danych osobowych zgłoszonych przez abonentów. 

Jak wynikało z uzasadnienia nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych,  umożliwienie Poczcie pozyskiwania danych z rejestru PESEL ma służyć jedynie weryfikacji danych osób podlegających zwolnieniu od opłat abonamentowych.

Biuro RPO zwrócił się do Poczty Polskiej S.A. z prośbą o zbadanie zasygnalizowanej sprawy.