fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 196 z 20 września 2011

Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 1161 – 1162), z 22 czerwca oraz 1 września, w sprawie:
- sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych,
- programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (zmiana); te dwa rozporządzenia wejdą w życie 5 października.
Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 1163 –1164), dwa z 7 września, w sprawie:
- liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne,
- wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom; te dwa rozporządzenia wejdą w życie 1 października.
Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego (poz. 1165–1169) z 1 września, w sprawie:
- kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
- sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i rzecznika praw absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczonych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz rzecznika praw absolwenta,
- tytułów naukowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu,
- nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą,
- kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych; wszystkie pięć rozporządzeń wejdzie w życie 1 października.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA