Będą wkrótce składki od stypendystów na szkoleniach

Samorządy, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia lub inne podmioty kierujące na szkolenie osoby, które podczas nauki pobierają stypendium, zapłacą za nie wkrótce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Chodzi tu o podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy dotowane z publicznych środków wspólnotowych i krajowych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją wydaną na podstawie ustaw:- o Narodowym Planie Rozwoju,- o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Nowości te są efektem nowelizacji z 24 sierpnia br. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 176, poz. 1243).W grę wchodzą więc jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu, jednostki naukowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, ośrodki doradztwa rolniczego czy poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Wysyłają one na szkolenia finansowane z tych pieniędzy i fundują stypendia.Stypendyści tacy zostaną objęci od 26 października obowiązkowymi ubezpi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL