fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nieruchomości: współwłaściciele zapłacą razem

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 24 września 2010 r., I SA/Rz 402/10[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Prezydent miasta określił M.C. oraz K. Sp. z o.o. zobowiązanie w podatku od nieruchomości, uznając, iż wskazane strony były w okresie objętym wydaną decyzją współwłaścicielami nieruchomości.
Nie pomogło odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Sprawą zajął się sąd.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA orzekł, że skarga jest bezzasadna.
Przypomniał, że zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=79195E41D7C868F06796F3888EC56985?id=356400]ustawą o podatkach i opłatach lokalnych[/link] za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Spółka K. prowadząca działalność gospodarczą jest współwłaścicielem nieruchomości, która spełnia przesłankę uznania jej za nieruchomość związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwestią sporną jest zaś to, czy pomimo że drugi ze współwłaścicieli tej nieruchomości nie prowadzi osobiście działalności gospodarczej, powinien płacić podatek od tej nieruchomości według podwyższonej stawki.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność, to nieruchomość taka lub obiekt budowlany stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od tego przedmiotu ciąży solidarnie na wszystkich jego współwłaścicielach lub posiadaczach.
Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 11 ustawy, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
W ocenie WSA [b]osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.[/b]
Skoro bowiem o wyborze stawki podatku decyduje gospodarczy charakter przedmiotu opodatkowania, a nie właściwości podmiotowe podatników, a zobowiązanie podatkowe obarcza solidarnie wszystkich współwłaścicieli przedmiotu opodatkowania, nie ma zatem usprawiedliwionych podstaw do różnicowania stawki podatku w oparciu o kryteria podmiotowe.
[b]Solidarny charakter tego zobowiązania wyklucza możliwość rozdzielenia go na poszczególnych podatników, z zastosowaniem zróżnicowanych, z uwagi na właściwości podmiotowe poszczególnych podatników, stawek opodatkowania.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA