fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Wójt sprawuje nadzór nad mogiłami żołnierskimi

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Groby wojenne, niezależnie od narodowości i wyznania osób w nich pochowanych oraz formacji, do których osoby te należały, mają być pielęgnowane i otaczane należnym tym miejscom szacunkiem i powagą
Tak stanowi wprost art. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B01B69240349E4890F19422641C95CCB?n=1&id=71312&wid=192192]ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (DzU nr 39, poz. 311 ze zm.)[/link]. Takie groby i cmentarze pozostają pod opieką państwa. Budżet centralny natomiast obciążają koszty utrzymania takich obiektów. Ustawa przewiduje jednak w art. 6 ust. 3, że wojewoda może, w drodze porozumienia zawartego z gminą, powiatem lub województwem samorządowym, powierzyć takiej jednostce obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Musi to się wiązać oczywiście z obowiązkiem przekazania odpowiednich funduszy. Jednostka samorządu terytorialnego może oczywiście przejąć utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych nieodpłatnie. Jak bowiem wynika z art. 7 omawianej ustawy, obowiązek sprawowania bezpośredniego dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych spoczywa na gminach, chyba że czynności te zostały powierzone innym podmiotom.
Opiekę nad tego typu nekropoliami można przekazać również fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom społecznym. Dokonuje tego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po wcześniejszym uzyskaniu zgody zainteresowanego podmiotu. Zadania publiczne zarówno państwa, jak i samorządu terytorialnego określone w ustawie o grobach i cmentarzach wojennych mogą być ponadto realizowane także na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przepis wykluczający taką możliwość bowiem nie istnieje. W takim wypadku dopuszczalne jest, aby wynagrodzenie partnera publicznego składało się w całości z zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny (art. 6 ust. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych).
Szczegółowe obowiązki władz i urzędów tak państwowych, jak i samorządowych w zakresie utrzymania i wykonywania opieki oraz nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi, a także właściwość władz w tych sprawach określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71313]rozporządzenie z 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu przez trzech ministrów: spraw wewnętrznych, spraw wojskowych i opieki społecznej (DzU nr 85, poz. 595)[/link]. Z jego przepisów wynika, że bezpośrednie czuwanie nad stanem grobów i cmentarzy wojennych należy do właściwej gminy. W razie uszkodzenia tych obiektów lub jakichkolwiek urządzeń z nimi związanych wójt ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym wojewody. Natomiast w przypadku gdy wojewoda przekazał gminie, razem z właściwymi funduszami, obowiązek utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych, do jej właściwości należy stała konserwacja, remont i naprawa wszelkich uszkodzeń grobów i cmentarzy wojennych. Takie same obowiązki obciążają gminę, która zadania wojewody przejęła do realizacji bezpłatnie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA