Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 71 z 12 maja 2009

[b]Ustawa [/b](poz. 609) z 24 kwietnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe; wejdzie w życie 1 września, ale niektóre przepisy 1 stycznia i 13 maja 2010 roku.
[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 610 – 611), z 21 i 27 kwietnia, w sprawie: - dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (zmiana),
- wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego; oba 27 maja. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 612 – 616): [b]- obrony narodowej[/b] z 6 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości; 27 maja, [b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 27 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 27 maja, lecz niektóre przepisy 31 maja, [b]- sprawiedliwości[/b] z 6 maja w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikację ogólną; 12 maja, [b]- spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 28 kwietnia i 4 maja, w sprawie: – utworzenia oddziałów Straży Granicznej (zmiana); 1 czerwca, – regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy; 27 maja. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 617 – 618): - z 30 kwietnia (U 2/08) o niezgodności z ustawą i konstytucją § 5 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON; przepis stracił moc 12 maja, - z 5 maja (P 64/07) o zgodności z konstytucją art. 57 ust. 7 prawa budowlanego. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=310525]Dz.U. nr 71[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL