fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budowa i remont

Reklamacja materiałów budowlanych

Jak dużo czasu jest na zgłoszenie reklamacji dotyczącej materiałów budowlanych – mam na myśli blachodachówkę? Czy jeśli zorientowałem się, że wierzchnia warstwa się łuszczy, a kolor odbiega od tego z poprzedniej dostawy, dopiero po położeniu materiału, to mam prawo reklamować towar jako niezgodny z zamówieniem? Czy mogę żądać zwrotu pieniędzy? Jakiej części? A co z wbudowanym materiałem?
Odpowiada Michał Niemirowicz-Szczytt, Kancelaria BNT Neupert, Zamorska & Partnerzy
– Jeśli czytelnik kupił od przedsiębiorcy wadliwą blachodachówkę jako osoba fizyczna i w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny), będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie ustawy z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (DzU z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą. Zgodnie z ustawą sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny (tu blachodachówka) w chwili jego wydania jest niezgodny z umową (np. jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju). Przy czym domniemywa się, że powyższa niezgodność istniała w chwili wydania towaru, jeżeli została stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od jego wydania.
Na podstawie ustawy kupujący (czytelnik) może w razie niezgodności towaru z umową żądać stosownego obniżenia ceny i w konsekwencji zwrotu ewentualnej nadpłaty. Wadliwa blachodachówka pozostanie w tym wypadku w całości własnością czytelnika. Jednak powyższe uprawnienie może być zrealizowane tylko wówczas, gdy kupujący nie może w pierwszym rzędzie domagać się od sprzedawcy naprawy albo wymiany towaru na nowy (z uwagi na niemożliwość przeprowadzenia naprawy albo wymiany lub nadmierność związanych z tym kosztów). Stosownego obniżenia ceny czytelnik będzie mógł się domagać także wtedy, gdy w odpowiednim czasie sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy albo wymiany towaru konsumpcyjnego na nowy lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności. Zwrotu całości wpłaconej już ceny czytelnik mógłby żądać jedynie w przypadku, gdyby skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Umowa sprzedaży wadliwej blachodachówki uległaby wówczas zniweczeniu ze skutkiem wstecznym, a strony zobowiązane by były do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń, tj. czytelnik wadliwej blachodachówki, a sprzedawca wpłaconej na jej poczet ceny. Należy przyjąć, że czytelnik nie byłby przy tym odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenie towaru i spadek jego wartości wynikające z normalnej eksploatacji. Zgodnie z ustawą odstąpienie od umowy jest dopuszczalne w tych samych okolicznościach co żądanie obniżenia ceny, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Czytelnik utraci uprawnienia przysługujące mu na podstawie ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Odpowiedzialność sprzedawcy wygaśnie jednak, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową nie zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z ustawą roszczenia kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w szczególności uprawnienie do żądania stosownego obniżenia ceny) przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego powyższej niezgodności, jednak nie wcześniej niż z upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu. W takim też terminie wygasa uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy. Mimo upływu powyższych terminów kupujący (czytelnik) będzie mógł w dalszym ciągu realizować swoje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA