fbTrack

Opinie

Zwalczanie manipulacji na zamknięciu notowań giełdowych

W ocenie KNF coraz powszechniejsze zjawisko transakcji dokonywanych na zamknięciu notowań i wpływających w istotny sposób na ukształtowanie kursu zamknięcia może godzić w interes pozostałych uczestników obrotu i jego bezpieczeństwo oraz wpływać na poziom zaufania do giełdy jako miejsca rzetelnej wyceny instrumentów finansowych.
Należy mieć świadomość, że zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (art. 39 ust. 2 pkt 7) niedozwoloną manipulację stanowi m.in. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań, powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań.
KNF intensyfikuje działania w celu bezwzględnego egzekwowania tego zakazu przez inwestorów. Naszemu badaniu podlega każde istotne odchylenie kursu zamknięcia od kursu ostatnich transakcji z fazy notowań ciągłych, nieznajdujące uzasadnienia w dostępnych na rynku informacjach. Zgodnie z przepisami przy ocenie wpływu na ukształtowanie się kursu zamknięcia nie bierze się pod uwagę argumentacji dotyczącej strategii realizowanej przez inwestora czy rewizji składu indeksów, lecz jedynie skutek w postaci zmiany kursu zamknięcia instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego. Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia stanowisko w zakresie przypadków istotnej zmiany kursu zamknięcia instrumentów finansowych notowanych na giełdzie
Podmiot składający zlecenie musi mieć zatem świadomość, że ponosi odpowiedzialność za ukształtowanie kursu zamknięcia na poziomie, który wprowadza w błąd pozostałych inwestorów. System notowań GPW umożliwia uniknięcie tego ryzyka dzięki dostępności zleceń z limitem ceny. Giełda zapewnia również publikację informacji na temat najlepszych ofert w arkuszu zleceń, co pozwala inwestorom na ocenę rynku w chwili składania zlecenia na zamknięcie notowań. Ocena zamiaru zaniżenia lub zawyżenia kursu będzie dokonywana na podstawie limitu zlecenia lub analizy zleceń niezawierających limitu ceny – PKC (po każdej cenie) i PCRO (po cenie rynkowej na otwarcie). W szczególności podmiot dopuszczający się manipulacji polegającej na zaniżaniu lub zawyżaniu kursu zamknięcia przez złożenie zlecenia PKC lub PCRO nie będzie mógł podnosić argumentu, że kurs zamknięcia został ustalony na nienaturalnym poziomie w wyniku modyfikacji lub anulowania w fazie przed zamknięciem jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie rynku. Także składanie na zamknięcie notowań dużych zleceń DDM (do dyspozycji maklera) przy wykorzystaniu zobowiązania maklera do stosowania zasady best execution może być uznane za umyślne działanie mające na celu wpływanie na kurs zamknięcia. KNF zaleca rozważne składanie zleceń w fazie przed zamknięciem. Indywidualnie oceniamy każdy przypadek budzący podejrzenia. Zgodnie z przepisami nadzór ma prawo wszcząć postępowanie wyjaśniające wobec osób, które mogły się dopuścić manipulacji, a w szczególnych przypadkach przewodniczący KNF jest uprawniony, by zażądać blokady rachunku. Komisja ściśle współpracuje z prokuraturą, która jest zobligowana powiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Artur K. Kluczny - zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL