Egzamin wstępny na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą zbliża się wielkimi krokami. Zaplanowano go na 29 września 2018 r. Od lipca na łamach „Rzeczpospolitej", wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy się do niego przygotować. Dziś publikujemy materiały do powtórki z postępowania sądowo-administracyjnego.

Przykładowe testy

1. Uprawniony do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawniony do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Kilku uprawnionych do wniesienia skargi:

a) nie może w jednej sprawie występować w roli skarżących,

b) może w jednej sprawie występować w roli skarżących,

c) może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Odpowiedź c art. 50 i 51

2. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której:

a) strona złożyła już w sprawie środek zaskarżenia,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

b) strona złożyła już w sprawie co najmniej dwa środki zaskarżenia,

c) stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Odpowiedź c art. 52 § 1 i 2

3. Skargę wnosi się w terminie:

a) 7 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie,

b) 14 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie,

c) 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Odpowiedź c art. 53 § 1

4. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten:

a) nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej,

b) co do zasady nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej,

c) ma również zastosowanie do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej.

Odpowiedź a art. 53 § 3

5. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. Organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie:

a) 7 dni od dnia jej otrzymania,

b) 14 dni od dnia jej otrzymania,

c) 30 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź c art. 54 § 1 i 2

6. Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd administracyjny:

a) odrzuca,

b) oddala,

c) pozostawia bez rozpoznania.

Odpowiedź a art. 58 § 1 pkt 2

7. Jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona, sąd administracyjny:

a) nie może odrzucić skargi,

b) może (ale nie musi) odrzucić skargę,

c) odrzuca skargę.

Odpowiedź c art. 58 § 1 pkt 4

8. Jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd administracyjny:

a) odrzuca skargę,

b) oddala skargę,

c) pozostawia skargę bez rozpoznania.

Odpowiedź a art. 58 § 1 pkt 5

9. Sąd administracyjny odrzuca skargę:

a) wyrokiem,

b) decyzją,

c) postanowieniem.

Odpowiedź c art. 58 § 3

10. Odrzucenie skargi przez sąd administracyjny:

a) może nastąpić na posiedzeniu niejawnym,

b) następuje na posiedzeniu niejawnym,

c) nie może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Odpowiedź a art. 58 § 3

11. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu:

a) nie może zapaść na posiedzeniu niejawnym,

b) może zapaść na posiedzeniu niejawnym,

c) zapada na posiedzeniu niejawnym.

Odpowiedź b art. 59 § 1

12. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem o przekazanie sprawy:

a) co do zasady dotyczy to również przekazania sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu,

b) dotyczy to również przekazania sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu,

c) nie dotyczy to przekazania sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

c art. 59 § 1 i 2

13. Skarżący może cofnąć skargę w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Cofnięcie skargi:

a) w każdym przypadku wiąże sąd,

b) wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności,

c) nie wiąże sądu.

b art. 60

14. Wniesienie skargi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

a) nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności,

b) wstrzymuje wykonanie aktu lub czynności,

c) co do zasady wstrzymuje wykonanie aktu lub czynności.

a art. 61 § 1

15. W razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie, organ, który wydał decyzję lub postanowienie:

a) nie może wstrzymać ich wykonania,

b) może wstrzymać ich wykonanie w całości lub w części – wyłącznie z urzędu,

c) może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

c art. 61 § 2 pkt 1

16. W razie wniesienia skargi na inne niż decyzja lub postanowienie akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa właściwy organ może wstrzymać wykonanie aktu lub czynności:

a) w całości lub w części – z urzędu lub na wniosek skarżącego,

b) wyłącznie w całości – z urzędu lub na wniosek skarżącego,

c) w całości lub w części – wyłącznie z urzędu.

a art. 61 § 2 pkt 2

17. W razie wniesienia skargi na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej właściwy organ może wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu:

a) wyłącznie w całości – z urzędu lub na wniosek skarżącego,

b) w całości lub w części – z urzędu lub na wniosek skarżącego,

c) całości lub w części – z urzędu lub na wniosek skarżącego, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

c art. 61 § 2 pkt 3

18. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ:

a) nie pozbawia skarżącego możliwości złożenia wniosku do sądu,

b) pozbawia skarżącego możliwości złożenia wniosku do sądu,

c) może pozbawić skarżącego możliwości złożenia wniosku do sądu.

a art. 61 § 3

Z czego się uczyć?

- M. Stepaniuk, Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele, wyd. 2018

- M. Stepaniuk, Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele, wyd. 2018

- A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w  pigułce, wyd. 2018

- A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe – Aplikacja komornicza i notarialna, wyd. 2018

- K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1 i 2, wyd. 2018

- Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 1 i 2. Rok 2018