Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (k.s.h.) uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmowane są co do zasady na zgromadzeniu wspólników (art. 227 § 1 k.s.h.). Niemniej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na głosowanie pisemne, uchwała może być powzięta poza zgromadzeniem (art. 227 § 2 k.s.h.).

Sposoby podejmowania uchwał…