Jak przenieść firmę z Ukrainy do Polski? Jak otworzyć nową?

Ukraińscy przedsiębiorcy mogą działać w Polsce tak jak polscy. Na jakich zasadach można otworzyć firmę w Polsce? Jak przenieść działalność gospodarczą z Ukrainy do Polski?

Publikacja: 31.03.2022 13:49

Jak przenieść firmę z Ukrainy do Polski? Jak otworzyć nową?

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Zgodnie z marcową specustawą, obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL. Oznacza to, że obywatele Ukrainy mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskać wpis w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli rejestr przedsiębiorców jednoosobowych), a także mogą być udziałowcami spółek kapitałowych i osobowych.

A. Informacje dla osób, które prowadzą działalność w Ukrainie – przeniesienie działalności gospodarczej z Ukrainy do Polski.

Ukraińscy przedsiębiorcy mają możliwość przeniesienia działalności gospodarczej z Ukrainy do Polski poprzez:

1) otwarcie oddziału spółki – przedsiębiorcy zagranicznego;

2) utworzenie spółki kapitałowej lub osobowej – w Polsce najbardziej popularną spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i to ona zostanie omówiona w niniejszym poradniku;

3) nabycie gotowej spółki – spółka, która m.in. posiada już historię działalności, konto bankowe, numer NIP, numer REGON, numer KRS (czyli jest już zarejestrowana).

1.  Otwarcie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Osoby zagraniczne z Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dla wykonywania działalności gospodarczej mogą tworzyć oddziały z siedzibą w Polsce. Przedsiębiorca ukraiński może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą. Jest on także obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

WAŻNE. Przedsiębiorca ukraiński może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i jest zobowiązany do:

1) używania do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z formą prawną i dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”;

2) prowadzenia dla oddziału oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) zgłaszania Ministrowi Rozwoju i Technologii wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia, które dotyczą otwarcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej.

WAŻNE. Minister Rozwoju i Technologii wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, jeżeli nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej.

Aby zarejestrować oddział spółki zagranicznej w Polsce należy przedstawić m.in:

• decyzję organu zagranicznego w sprawie utworzenia oddziału oraz wyboru miejsca jego działalności;

• decyzję dotycząca wyznaczenia osoby reprezentującej przedsiębiorcę zagranicznego w oddziale;

• poświadczoną przez notariusza kopię umowy spółki zagranicznej wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

• odpis z właściwego rejestru zagranicznego przedsiębiorcy wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem.

WAŻNE. Rejestrację oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonuje się za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowego: https://prs.ms.gov.pl/. W tym celu należy zarejestrować się na portalu – założyć konto oraz posiadać profil zaufany e-PUAP lub podpis kwalifikowany. portal dostępny jest tylko w języku polskim.

Koszt rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego:

• 500 zł – opłata sądowa za wpis do KRS;

• 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

2.  Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorcy z Ukrainy mają możliwość otworzenia w Polsce spółki. Najbardziej popularną i najszybszą do założenia jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.).

Najważniejsze cechy sp. z o. o. (powstanie i rejestracja):

1) posiada osobowość prawną;

2) nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.;

3) założycielami mogą być osoby fizyczne i prawne bez względu na posiadane obywatelstwo;

4) minimalny kapitał zakładowy – 5000 zł (wnoszą wspólnicy);

5) należy zawrzeć umowę spółki;

6) powołać zarząd (zawsze) oraz radę nadzorczą (tylko w określonych przypadkach).

Spółkę z o. o. można zarejestrować w dwojaki sposób:

1) za pośrednictwem Portalu „S24” (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ ). W tym celu należy:

• zarejestrować się w Portalu S24;

• posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP, który jest niezbędny do złożenia wniosku o rejestrację spółki;

• utworzyć (zawrzeć) umowę spółki na odpowiednio przygotowanych w systemie formularzach – wzorze (umowa spółki nie wymaga wizyty u notariusza, jednak jej zapisy są okrojone do informacji zawartych w formularzu) i podpisać ją przez wspólników;

• opłacić wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego (pokrycie kapitału tylko środkami pieniężnymi);

• złożyć dodatkowe oświadczenia takie jak: oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego, listę wspólników wraz z adresami do doręczeń, listę członków zarządu reprezentujących spółkę, oświadczenie o statusie cudzoziemca (dokumenty te podpisuje zarząd spółki);

• opłacić wniosek – koszt rejestracji spółki wynosi 600 zł (opłaty dokonuje się online – system S24 przekierowuje do bankowego systemu płatności);

• podpisany i opłacony wniosek wysyłać do sądu przez portal;

• rejestracja spółki powinna odbyć się w przeciągu 24 h, w praktyce są to 2-3 dni robocze.

2) za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowego (PRS) należy:

• zarejestrować się do Portalu: https://prs.ms.gov.pl/;

• posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP, który jest niezbędny do złożenia wniosku o rejestrację spółki;

• zawiązać spółkę poprzez podpisanie umowy spółki przed notariuszem (wymagana forma aktu notarialnego, umowa spółki może zawierać bardziej rozbudowane zapisy/regulacje). Ważne. Do systemu nie wgrywa się przedmiotowego aktu notarialnego a jedynie wpisuje numer CREWAN, który wydawany jest przez notariusza przy wydawaniu odpisu aktu;

• opłacić wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego (może być gotówka lub wkład niepieniężny (aport) np. przeniesienie autorskich praw majątkowych do znaku towarowego);

• złożyć dodatkowe oświadczenia takie jak: oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników, lista wspólników wraz z adresami do doręczeń, lista członków zarządu reprezentujących spółkę, oświadczenie o statusie cudzoziemca (dokumenty te podpisuje zarząd spółki);

• opłacić wniosek – koszt rejestracji spółki wynosi 600 zł (opłaty dokonuje się online – system przekierowuje do bankowego systemu płatności);

• podpisany i opłacony wniosek wysyłamy do sądu za pośrednictwem portalu;

• rejestracja spółki następuję w ciągu 7 dni roboczych.

WAŻNE. Przy rejestracji spółki w systemie S24 należy pamiętać o podatku o czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 0,5 %. Podstawę opodatkowania stanowi wysokość kapitału zakładowego i należy go uregulować do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Przy zawiązaniu spółki przed notariuszem, to notariusz pobiera od wspólników podatek PCC i wpłaca na konto właściwego urzędu skarbowego.

Czytaj więcej

Українські підприємці - як перенести бізнес до Польщі, як створити нову

B. Informacje dla osób, które chcą założyć działalność w Polsce – zasady zakładania działalności gospodarczej (CEIDG)

Oprócz wspomnianej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obywatel Ukrainy może także prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, którą rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG to rejestr, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce.

Działalność gospodarczą najlepiej założyć:

1) poprzez wizytę w urzędzie (dowolny urząd miasta lub gminy, urzędy dzielnicowe m.s.t Warszawy). W tym celu:

a) należy wypełnić wniosek, który zostanie potwierdzony przez urzędnika (wniosek można wypełnić wcześniej i podpisać go w obecności urzędnika);

b) w urzędzie należy potwierdzić swoją tożsamość (np. poprzez okazanie paszportu).

2) elektronicznie (https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00, strona dostępna jest w jęz. angielskim). W tym celu:

a) należy założyć konto na portalu;

b) wypełnić wniosek;

c) podpisać się wykorzystując profil zaufany e-PUAP;

WAŻNE. Nie ma możliwości złożenia elektronicznego wniosku o rejestrację do CEIDG przez pełnomocnika.

We wniosku o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej znajdują się takie informacje jak:

• imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia;

• rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości;

• numer PESEL;

• posiadane obywatelstwa;

• adres zamieszkania i inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą;

• firma (nazwa) działalności gospodarczej – musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy;

• kody PKD (skrót oznaczający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej; wyszukiwarka kodów znajduje się pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd);

• liczba pracowników, których przedsiębiorca planuje zatrudnić;

• data rozpoczęcia działalności;

• informacje o ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);

• dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na prowadzenia działalności.

Wraz ze złożonym wnioskiem o wpis do CEIDG można:

→ dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do VAT (jeżeli przedsiębiorca będzie podatnikiem VAT);

→ złożyć wniosek o ubezpieczenie do ZUS;

→ podać informacje o rachunku bankowym dot. prowadzonej działalności.

CEIDG przesyła dane do urzędu skarbowego, który z urzędu nadaje firmie NIP oraz poinformuje ZUS o wpisie firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.

WAŻNE. W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy w Polsce przestanie być legalny (okres 18 miesięcy), przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG. W przypadku chęci kontunuowania prowadzenia działalności gospodarczej, obywatel Ukrainy będzie musiał zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Ważne informacje:

• zarejestrowanie działalności powinno nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, w przypadku obcokrajowców w praktyce czas oczekiwania wydłuża się do 3 dni roboczych;

• złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatne.

Za pomoc w przygotowaniu materiału dziękujemy:

materiały prasowy

Дивіться українську версію

Czytaj też:

I część poradnika:

Ukraińcy - pierwsze kroki w Polsce

II część poradnika:

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

III część poradnika:

Opiekun tymczasowy dla ukraińskiego dziecka – zasady i procedura

IV część poradnika:

Informacje dla studentów z Ukrainy – kontynuacja nauki

Zgodnie z marcową specustawą, obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL. Oznacza to, że obywatele Ukrainy mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskać wpis w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli rejestr przedsiębiorców jednoosobowych), a także mogą być udziałowcami spółek kapitałowych i osobowych.

A. Informacje dla osób, które prowadzą działalność w Ukrainie – przeniesienie działalności gospodarczej z Ukrainy do Polski.

Pozostało 95% artykułu
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy