Przepisy o prostej spółce akcyjnej (PSA) wprowadzają możliwość emisji tzw. akcji założycielskich. Jest to szczególny rodzaj akcji uprzywilejowanych. O ile możliwość uprzywilejowania akcji występowała i występuje nadal w „klasycznej” spółce akcyjnej, to możliwość emisji akcji założycielskich pojawiła się wprost dopiero w regulacjach dotyczących PSA. Jak stanowi art. 30026 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) z akcji uprzywilejowanych stanowiących akcje założycielskie może wynikać szczególne uprawnienie. Zgodnie z nim każda kolejna emisja nowych akcji nie może naruszać określonego minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na te akcje uprzywilejowane do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje spółki (akcje założycielskie). W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.