Michał Godlewski

Prosta spółka akcyjna – połączenie się przez przejęcie

Połączenie się dwóch prostych spółek akcyjnych jest procesem złożonym, sformalizowanym, ale zgoda wszystkich akcjonariuszy może go znacząco przyspieszyć.

Prosta spółka akcyjna w działalności społecznej

Poza działalnością gospodarczą prosta spółka akcyjna może prowadzić także działalność charytatywną lub kulturalną.

Sukcesja biznesu w prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna zapewnia możliwość bardziej stabilnego przeprowadzenia procesu sukcesji niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub nawet spółek osobowych.

Dlaczego akcjonariusz nie powinien „porzucać” prostej spółki akcyjnej?

Nawet jeśli przedsięwzięcie, dla którego założono spółkę, zakończy się niepowodzeniem, w interesie akcjonariuszy jest doprowadzenie do likwidacji, a nie pozostawianie spółki „samej sobie”.

Co robić, gdy prosta spółka akcyjna staje się niewypłacalna?

Prosta spółka akcyjna ma służyć szczególnie branży innowacyjnej, z natury wiążącej się z większym ryzykiem. Jej niewypłacalność jest więc nie tylko możliwa, ale całkiem prawdopodobna.

Jak wprowadzić nowego inwestora do prostej spółki akcyjnej?

Jednym z instrumentów ułatwiających wprowadzenie inwestora zewnętrznego do prostej spółki akcyjnej są warranty subskrypcyjne. Alternatywą może być jednak emisja innych, „nienazwanych” papierów wartościowych, nieprowadzących do uzyskania przez inwestora statusu akcjonariusza.

Nabycie akcji w PSA do majątku wspólnego małżonków

Akcje w prostej spółce akcyjnej mogą być częścią majątku wspólnego małżonków. Muszą oni jednak ustanowić wspólnego przedstawiciela, nawet gdy oboje wskazani są w rejestrze akcjonariuszy jako uprawnieni.

Jak nie stracić akcji w prostej spółce akcyjnej?

Jeśli prowadzący rejestr akcjonariuszy odmawia dokonania wpisu lub osoba nieuprawniona żąda wykreślenia akcjonariusza, może on dochodzić swoich praw.

Akcje założycielskie – uprawnienie nie dla każdego wspólnika

Nowi akcjonariusze nabywający akcje w prostej spółce akcyjnej, w której wcześniej wyemitowano akcje założycielskie, muszą mieć świadomość, że może mieć to znaczący wpływ na siłę ich głosu na walnym zgromadzeniu.