fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: Jak rozliczyć wydatki na transport międzynarodowy przy imporcie

Fotolia.com
Spółka jest zobowiązana do ujęcia kosztów transportu międzynarodowego w podstawie opodatkowania z tytułu importu towarów również wtedy, gdy spedytor / przewoźnik wystawił już fakturę dokumentującą ten transport z zastosowaniem 23-proc. stawki podatku.

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 października 2017 r. (0114-KDIP1-2.4012.364.2017.1.KT).

Wnioskodawca (spółka) dostarcza surowce dla przemysłu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przywozi towary spoza Unii Europejskiej i wprowadza je do składu celnego lub na teren Wolnego Obszaru Celnego (WOC), które znajdują się w Polsce. Spółka zleca transport towarów profesjonalnym spedytorom lub przewoźnikom w Polsce, którzy za swoje usługi transportu międzynarodowego wystawiają faktury VAT. Ze względu na to, że towary po przetransportowaniu są składowane w składzie celnym bądź WOC przez kilka tygodni, w momencie wystawienia faktury przez przewoźnika bądź spedytora nie istnieje jeszcze dokument z odprawy celnej importowej. W konsekwencji przewoźnik bądź spedytor wystawia fakturę ze stawką 23 proc. VAT.

Wnioskodawca spytał czy jest zobowiązany do wliczenia do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów kosztów transportu międzynarodowego, również wtedy, gdy spedytor / przewoźnik wystawił już fakturę dokumentującą ten transport z zastosowaniem 23-proc. stawki VAT. Jeśli tak, to czy ma prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony w pełnej wysokości zarówno z otrzymanej od spedytora/przewoźnika faktury, jak i w odniesieniu do kwoty VAT z tytułu importu towarów wskazanej na dokumentach celnych, gdzie koszty transportu międzynarodowego ujęto w podstawie opodatkowania.

W ocenie wnioskodawcy, z którą zgodził się dyrektor KIS, w obu kwestiach należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Komentarz eksperta

Marcela Mrowiec, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Podatków Pośrednich

Stosownie do art. 30b ust. 4 ustawy o VAT podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje m.in. koszty transportu – jeżeli nie zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia w Polsce.

Należy zatem zgodzić się organem podatkowym, że art. 30b ust. 4 ustawy o VAT nie uzależnia wliczenia do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów kosztów transportu ze względu na sposób opodatkowania tego transportu przez spedytora czy przewoźnika. W konsekwencji, jeżeli koszty transportu nie zostały włączone do wartości celnej, to wnioskodawca był zobowiązany do wliczenia ich do podstawy opodatkowania VAT.

Z kolei kwestia sposobu opodatkowania VAT usług transportu jest zagadnieniem odrębnie uregulowanym w ustawie o VAT.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 20 stawkę podatku w wysokości zero proc. stosuje się do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4. Z kolei, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 stawkę podatku w wysokości zero proc. stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

W konsekwencji, ustawa o VAT daje możliwość zastosowania stawki zerowej dla świadczenia usług transportu importowanych towarów w dwóch przypadkach, tj. gdy:

- transport ten jest bezpośrednio związany z importem towarów lub

- jest to transport międzynarodowy.

W pierwszym przypadku, zgodnie z obowiązującym stanowiskiem organów podatkowych, aby usługi można było uznać za związane bezpośrednio z importem towarów, powinny one być świadczone bezpośrednio na rzecz odbiorcy towarów – importera. Tym samym, usługi transportowe świadczone przez podwykonawców na rzecz przewoźnika/spedytora nie będą korzystać ze stawki VAT zero proc. Tak wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 29 czerwca 2017 r. (C-288/16).

Ustawa o VAT daje jednak możliwość zastosowania stawki zerowej również do usług transportu międzynarodowego. Usługi te należy rozumieć jako przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

- z miejsca wyjazdu (nadania) w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

- z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) w Polsce,

- z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez Polskę (tranzyt),

- z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez Polskę;

Usługi transportu międzynarodowego to także usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa powyżej.

Dla zastosowania stawki zero proc. zarówno dla usług związanych bezpośrednio z importem towarów, jak i dla usług transportu międzynarodowego niezbędne jest jednak posiadanie m.in. dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W konsekwencji, w opisanym stanie faktycznym, ze względu na brak posiadania ww. dokumentu, spedytor / przewoźnik nie miał podstaw do zastosowania zerowej stawki VAT, w związku z czym był zobowiązany wystawić fakturę z zastosowaniem podstawowej 23-proc. stawki. Kwestią do rozważenia jest ewentualna możliwość późniejszej korekty faktury wystawionej przez przewoźnika /spedytora i zastosowanie zerowej stawki VAT.

Jeśli chodzi o możliwość odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie usług transportowych, to zgodnie z art. 86 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w przypadku importu towarów, gdy kwota podatku wynika z otrzymanego dokumentu celnego. Należy się zatem zgodzić z organem podatkowym, że wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego VAT wykazanego na fakturach otrzymanych od przewoźników lub spedytorów, dokumentujących nabycie opisanych usług transportowych związanych z importem towarów, a także w odniesieniu do kwoty podatku z tytułu importu towarów wynikającej z otrzymanych dokumentów celnych, gdzie koszty transportu wliczone zostały do podstawy opodatkowania z tytułu tego importu. Choć takie rozwiązanie może budzić wątpliwości, to literalne brzmienie przepisów ustawy o VAT nie wyklucza jego zastosowania.

Współautorką komentarza jest Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole Podatków Pośrednich

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA