fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Dokumentacja dotycząca odwiertów bez odwrotnego obciążenia VAT

123RF
Kompleksowe usługi opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych (PKWiU 71.12) nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Świadczący je podwykonawca musi więc sam rozliczyć VAT.

Spółka jako podwykonawca świadczy na rzecz wykonawcy usługi opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych, które są usługami kompleksowymi (mieszczą się w grupowaniu PKWiU 71.12 „Usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo techniczne"). Zawartość w tych usługach robót związanych z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, ujętych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT pod symbolem 43.13.10.0 i mających charakter pomocniczy, nie przekracza 35 proc. Czy przedmiotowe usługi opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz związane z nimi wykonywanie wierceń geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i sondowania (mieszczące się w grupowaniu PKWiU 71.12 Z) są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia? – pyta czytelnik.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa budowlana wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Warunkiem jest, aby usługodawcą był podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9, natomiast usługobiorcą był podatnik VAT czynny. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy, mechanizm ten ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Oznacza to, że główny wykonawca – nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia VAT od tych usług.

Przedmiotowe kompleksowe usługi opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych (PKWiU 71.12), jako niewymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, nie są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia.

Gdyby natomiast spółka wykonała (jako podwykonawca) na rzecz wykonawcy wyłącznie wiercenia geologiczno-inżynierskie (bez sporządzania dokumentacji) sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 43.13.10.0, wtedy świadczenie to powinno być objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2018 r., 0111-KDIB3-1.4012.805. 2017. 2.KO).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h oraz załącznik nr 14 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA