fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Zasiłek rodzinny - jak obliczyć dochód

www.sxc.hu
Za miesiąc rozpocznie się nowy okres zasiłkowy. Żeby dostać rodzinne, trzeba mieć dochód nieprzekraczający 504 zł. Jak to wyliczyć?

Nowy okres zasiłkowy będzie trwał od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r. Od początku września przyjmowane są wnioski w tej sprawie.

Jaki dochód

Prawo do zasiłku rodzinnego zależy od wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę (art. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).

Po to, żeby dostać zasiłek rodzinny, trzeba wykazać, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty [b]504 zł[/b], a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - [b]583 zł[/b]. Jest jednak pewien margines dodatkowego dochodu ([b]68 zł[/b]) o czym piszemy niżej.

Natomiast nie ma co liczyć na to, że limity te zmienią się w najbliższym czasie; nastąpi to dopiero od 1 listopada 2012 r.

Dla tych, którzy chcą dostać świadczenia w okresie zasiłkowym od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r., ważny jest dochód z 2009 r. Jest on korygowany o dochody utracone i uzyskane (o tym niżej).

Jak go wyliczyć

Art. 3 pkt 1 ustawy wymienia bardzo szczegółowo, co uwzględniamy w dochodzie. Zasadniczo są to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o:

- koszty uzyskania przychodu,

- należny podatek dochodowy od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz

- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składkę zdrowotną pomniejszającą dochód członka rodziny nie obliczamy na podstawie tego, co wynika z zeznania PIT za 2009 r., ale według [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178004]rozporządzenia z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU z 2005 r. nr 105, poz. 881 ze zm.)[/link].

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszającą dochód członka rodziny, obliczmy według wzoru:

[b]S = Sp (P-Sus)[/b]

gdzie:

S - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,

Sp - stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne,

P - przychód wyrażony w złotych,

Sus - składka na ubezpieczenia społeczne wyrażona w złotych.

Liczy się też uzyskany

Na prawo do zasiłku rodzinnego wpływa również dochód uzyskany w 2010 r., jeżeli tylko do czasu ustalania prawa do świadczeń nie został z powrotem utracony. O co chodzi?

Jeżeli jeden z członków rodziny w trakcie 2010 r. (np. w maju) podjął zatrudnienie i w momencie składania wniosku nadal pracuje, to zarobki, mimo że osiągane już w 2010 r., powiększą dochód jego rodziny (za 2009 r.).

Przykład:

Rodzina 4-osobowa miała w 2009 r. przeciętny miesięczny dochód w wysokości 2 tys zł, czyli 500 zł w przeliczeniu na 1 osobę. W lipcu 2010 r. matka zakończyła urlop wychowawczy i wróciła do pracy. Jej wynagrodzenie wynosi 2 tys zł miesięcznie. W dniu składania wniosku dochód rodziny wynosi zatem 4 tys zł, czyli w przeliczeniu na 1 osobę 1000 zł. Tym samym rodzina nie ma prawa do zasiłku rodzinnego.

Nie każdy dochód traktujemy jako uzyskany. Chodzi tu o uzyskanie dochodu spowodowane:

- podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- uzyskaniem emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odlicza się utracony

Jeżeli członek rodziny uzyskał w 2009 r. lub w 2010 r. dochód z jakiegoś źródła, a następnie stracił tę możliwość zarobkowania, wówczas od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. W takiej sytuacji liczymy przeciętny miesięczny utracony dochód i pomniejszamy o niego dochód rodziny osiągnięty w 2009 r.

Przykład:

Ojciec pracował do lipca 2009 r. na podstawie umowy o pracę. Po utracie zatrudnienia do końca 2009 r. nie miał dochodów z żadnego źródła. Dopiero od 12 czerwca 2010 r. podjął zatrudnienie na umowę o pracę i w momencie składania wniosku o zasiłek rodzinny nadal pracuje. W tym przypadku dochód z 2009 r. jest dochodem utraconym i nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

Natomiast ustalając prawo do świadczeń rodzinnych urzędnik gminny weźmie pod uwagę wysokość wynagrodzenia za lipiec 2010 r., czyli z pierwszego pełnego miesiąca po uzyskaniu dochodu.

Żeby dochód nie był brany pod uwagę przy ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, jego utrata musi być spowodowana:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- utratą emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga: nie każdą utratę dochodu urzędnik gminny weźmie pod uwagę.

Przykładowo, jeśli ktoś sprzedał w 2009 r. lub 2010 r. gospodarstwo rolne, to mimo że nie czerpie już z niego korzyści, dochody z tego tytułu za 2009 r. nadal będą brane pod uwagę. To samo dochody z alimentów na dzieci; fakt, że matka nie dostaje już alimentów, nie oznacza, że urzędnik nie weźmie pod uwagę alimentów uzyskanych w 2009 r.

Dodatkowy dochód

Jest pewien margines dodatkowego dochodu, który nie powoduje utraty zasiłku. Otóż, [b]jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza 504 zł (gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 583 zł) o kwotę nie większą niż 68, to rodzina dostanie zasiłek rodzinny, pod warunkiem, że:

- dostawała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym i

- w poprzednim okresie zasiłkowym nie korzystała z przekroczenia o 68 zł.

Zasada jest bowiem taka, że jeżeli w jednym roku korzystamy z tego przekroczenia, to w następnym już nam nie wolno. W razie przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym, zasiłek rodzinny nie będzie już przysługiwał.

Wniosek i odwołanie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składamy w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub - jeśli tam została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych - do ośrodka pomocy społecznej.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczeń lub odmowie jest zawsze wydawane w formie decyzji administracyjnej. Ten, kto się z nią nie zgadza, może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA