fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

500+ dla niepełnosprawnych i schorowanych seniorów - jak je zdobyć

Adobe Stock
1 października weszły w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Komu przysługują nowe świadczenia?

Jak informuje resort rodziny, do wsparcia uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat, i które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

O wsparcie mogą się ubiegać także emeryci jeśli są niezdolni do samodzielnej egzystencji albo skończyli 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Prawo do świadczenia uzupełniającego otrzymają także osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną i rodzinną. Łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł brutto (z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków, a także dochodów z pracy).

Nowe świadczenie uzupełniające  mogą otrzymać  osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo polskie, posiadające prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli są obywatelami UE, EFTA, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub są cudzoziemcami i legalnie przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie jest przyznawane w wysokości do 500 zł miesięcznie. Taką kwotę otrzyma osoba, która nie posiada żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych publicznie jak np. emerytury czy renty. Łączna kwota wszystkich świadczeń nie może bowiem przekroczyć 1600 zł w miesiącu.

Na przykład: niepełnosprawny pan Edward otrzymuje rentę w wysokości 1150 zł, więc świadczenie uzupełniające może dostać w wysokości 450 zł. W ten sposób suma świadczeń zamknie się w kwocie 1600 zł.

Czy świadczenie będzie opodatkowane?

Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania. Dodatkowo osoby uprawnione mają zagwarantowaną wypłatę pełnej wysokości przyznanego świadczenia – nie podlega ono potrąceniom i egzekucji, a środki ze świadczenia na rachunku bankowym są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne, czy świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Gdzie złożyć wniosek i kiedy będzie rozpatrywany?

Wniosek o świadczenie uzupełniające należy złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pomoc w wypełnianiu wniosku można otrzymać bezpośrednio w każdej placówce ZUS.

Od 4 października składanie wniosków będzie możliwe także online.

Wzór wniosku znajduje się na stronie ZUS. Można go ściągnąć n a swój komputer, wydrukować i wypełnić.

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia rozpocznie od 1 października. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 października.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną, zaświadczenie o stanie zdrowia (nie starsze niż miesiąc), zaświadczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy/ pracy w gospodarstwie/ do służby oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I grupy inwalidów. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może nie wystarczyć

Ile czasu trzeba czekać na decyzję w sprawie świadczenia?

Decyzję ZUS i KRUS wydadzą w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Od grudnia termin ten ma być o połowę krótszy.

Ministerstwo Rodziny podaje, że z nowych przepisów skorzysta ponad 800 tys. osób. Na wsparcie przeznaczone zostanie 4,5 mld zł rocznie. Zarówno świadczenia, jak i wszelkie koszty finansowane są ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA