fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polacy piracą na potęgę

123RF
War­tość od­szko­do­wańza ko­rzy­sta­nie z nie­le­gal­nych ko­piipro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych bę­dzie re­kor­do­wa.

Po­la­cy w 2015 r. za­pła­cą co naj­mniej 4,4 mln zł kar za uży­wa­nie tzw. pi­ra­tów – wy­ni­ka z udo­stęp­nio­nych „Rzecz­po­spo­li­tej" ana­liz BSA, fir­my, któ­ra ba­da ry­nek nie­le­gal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia na świe­cie.

Tak fa­tal­nych wy­ni­ków na na­szym ryn­ku jesz­cze nie by­ło. To znacz­nie wię­cej niż su­ma, któ­rą fir­my i oso­by pry­wat­ne mu­sia­ły za­pła­cić za na­ru­sze­nia praw au­tor­skich do opro­gra­mo­wa­nia w dwóch wcze­śniej­szych la­tach. W 2012 i 2013 r. ka­ry prze­kro­czy­ły 1,5 mln zł, a w ubie­głym ro­ku – wy­nio­sły po­nad 1,3 mln zł.

We­dług eks­per­tów nie ozna­cza to, że ska­la pi­rac­twa aż tak się u nas na­si­la. Po­pra­wia się po pro­stu sku­tecz­ność je­go ści­ga­nia. Jak po­da­je BSA od­se­tek osób i firm ko­rzy­sta­ją­cych z nie­le­gal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia jed­nak spa­da. Sza­cu­je się, że w Pol­sce z pi­rac­kich ko­pii ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA