fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Faktoring skróci cykl rotacji gotówki

Niezwłocznie po złożeniu wniosku faktor wypłaca należną klientowi kwotę z faktur sprzedaży, pomniejszoną o dyskonto oraz prowizje.

Utrzymywanie kapitału obrotowego na optymalnym poziomie jest możliwe poprzez dążenie do minimalizowania należności i zapasów przy jednoczesnym maksymalizowaniu zobowiązań wobec dostawców. Zbyt wysoki poziom kapitału obrotowego powoduje wzrost kosztów finansowania i tym samym przekłada się na podwyższoną cenę produktu, usługi czy towaru. Do zwiększenia efektywności zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa idealnie nadają się produkty faktoringowe.

Najprostszym rozwiązaniem, pozwalającym na maksymalne skrócenie cyklu rotacji gotówki, jest uruchomienie faktoringu należności. Dzięki temu produktowi odzyskujemy zainwestowane środki tuż po wystawieniu faktury sprzedażowej. Faktor, niezwłocznie po złożeniu wniosku faktoringowego, wypłaca należną wnioskodawcy gotówkę, pomniejszoną o dyskonto oraz prowizje.

Na rynku funkcjonują dwa rodzaje faktoringu należności:

- faktoring pełny (bez regresu), w którym ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje firma faktoringowa lub ubezpieczyciel;

- faktoring niewłaściwy (z regresem), gdzie faktorant przejmuje ryzyko transakcji. To od niego firma faktoringowa zażąda uregulowania zapłaty za zobowiązania w razie niespłacenia tych zobowiązań przez odbiorcę.

Także zobowiązania

Faktoring zobowiązań (wymagalnościowy) jest idealnym narzędziem do wydłużenia terminów płatności za faktury wystawione przez dostawców. W terminie płatności faktor spłaca zobowiązania firmy wobec jej kontrahentów, natomiast firma reguluje je w stosunku do faktora w odroczonym terminie płatności. Kwota zobowiązania wobec faktora powiększona jest o należne faktorowi prowizje oraz koszt finansowania. W strukturze tego rodzaju faktoringu wykorzystywany jest mechanizm subrogacji, polegający na wstąpieniu przez faktora w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Ciekawym narzędziem wykorzystywanym w polityce handlowej przedsiębiorstwa jest faktoring odwrócony (reverse factoring), zwany też programem finansowania dostaw. Produkt ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, których wiarygodność jest wysoko oceniana przez instytucje finansowe. Faktor – wierząc, że firma ureguluje swoje zobowiązania względem dostawcy – spłaca przed terminem wymagalności jej zobowiązania wobec kontrahentów. Oczywiście dostawca płaci faktorowi z tego tytułu wynagrodzenie. W terminie płatności klient spłaca swoje zobowiązania faktorowi, a nie dostawcy.

W związku z tym, że finansowanie dostawców jest związane z ryzykiem kredytowym odbiorcy, kondycja finansowa dostawcy nie jest analizowana przez faktora. Dostawca może uzyskać finansowanie nawet wtedy, gdy nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej lub gdy nie jest w stanie zaoferować satysfakcjonującego instytucje finansowe poziomu zabezpieczeń. Nie jest też zobligowany do realizacji obrotów za pośrednictwem rachunków bieżących prowadzonych przez podmiot finansujący.

Reverse factoring może być wykorzystywany podczas negocjacji warunków handlowych z dostawcami i tym samym mieć korzystny wpływ na kapitał obrotowy, np. poprzez wydłużenie terminów płatności za faktury i w konsekwencji zwiększenie skali finansowania kredytem kupieckim. Może być również wykorzystywany jako premia dla najlepszych dostawców, umożliwiając im uzyskanie atrakcyjnej formy finansowania działalności.

Zalety, ale też wady

Obsługa faktoringu w porównaniu z kredytem jest na ogół bardziej pracochłonna i przez to droższa. Jednak niewątpliwie warto korzystać z tej formy finansowania, ponieważ często pozytywnie wpływa ona na strukturę bilansu i przez to na wskaźniki finansowe, co w konsekwencji zwiększa zdolność kredytową przedsiębiorstwa. W związku z tym, że ściśle określony jest cel finansowania (konkretne faktury), instytucje finansowe łagodniej oceniają podmioty ubiegające się o tę formę finansowania. Zdarza się, że wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa nie kwalifikują go do otrzymania kredytu, ale są wystarczające do uzyskania faktoringu.

—Sławomir Wachowicz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA