fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

To właściciel decyduje, czy utwardzić miejsce na pojemnik na śmieci

Fotolia.com
Rada gminy określa rodzaj pojemników na odpady, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania. Nie może natomiast wskazywać miejsc ich ustawienia i ustalać wymogów w zakresie tych miejsc.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W celu jego realizacji gminy w szczególności:

- tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

- obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

- nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

- tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;

Tak wynika z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.).

Zasady utrzymania czystości

Po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego, rada gminy uchwala regulamin, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

- wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

– prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych,

– uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

– mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

- rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

– średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

– liczby osób korzystających z tych pojemników;

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

- innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

- wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

- wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

Tak wynika z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.c.g.

Ograniczony zakres

Wymieniony katalog spraw ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że rada gminy uchwalając regulamin nie może wykroczyć poza powyższy zakres i powinna w nim zawrzeć postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie wymienionych zagadnień.

W zakresie regulacji dotyczącej szczegółowych zasad odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, rada gminy jest upoważniona do określania w regulaminie: rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników. Rada nie ma natomiast kompetencji do regulowania kwestii dotyczących miejsc ustawienia pojemników na odpady, czy określania wymogów w zakresie tych miejsc. Oznacza to, że nie może ona zobowiązać właściciela nieruchomości do wyrównania i utwardzenia nawierzchni na której umieszczony jest pojemnik na odpady. Stanowisko to potwierdził WSA w Lublinie w wyroku z 6 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Lu 937/15) w którym orzekł, że „ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje konieczności wyodrębniania miejsc na pojemniki i kontenery oraz obowiązku właściciela nieruchomości do utwardzenia powierzchni, na której ustawiony jest pojemnik na śmieci, czy też, aby spełniały bliżej nie sprecyzowane techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny, ochrony środowiska, sanitarne ze szczególnym uwzględnieniem szczelności pokrywy, okresowego mycia i dezynfekowania pojemników oraz stosowania worków w celu utrzymania czystości".

Także wojewoda lubelski w rozstrzygnięciu nadzorczym Nr PN-II.4131.436.2017 z 15 grudnia 2017 r., poprzez stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie w zakresie określającym, że „pojemniki na odpady należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu" potwierdził, brak kompetencji rady gminy do wprowadzania regulacji obejmujących wskazywanie miejsc ustawienia pojemników na odpady i ustalania wymogów w zakresie tych miejsc.

podstawa prawna: art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA