fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Kiedy należy się wyrównanie dodatku stażowego

123rf
- Pracownik dopiero przed swoim odejściem z pracy przedstawił dokumenty potwierdzające trzyletni okres pracy na roli. Czy w takiej sytuacji powinniśmy wypłacić mu wyrównanie dodatku stażowego?

Tak. Jak wynika, bowiem z § 4 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r., jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tego dodatku. W takim przypadku dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez członka korpusu sc prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat.

Oznacza to, że jeśli z przedstawionych przez pracownika sc nowych dokumentów wynika, że wcześniej nabył on prawo do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (albo do dodatku w wyższej wysokości) określone wyrównanie mu się oczywiście należy. Prawo do dodatku stażowego powstaje zawsze w dacie upływu okresów wymaganych przepisami prawa pracy do jego nabycia. Potwierdza to stanowisko Departamentu SC KPRM (dsc.kprm.gov.pl) zgodnie, z którym członkowi korpusu sc, legitymującemu się odpowiednim stażem pracy, przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości zgodnej z ustawą i rozporządzeniem, niezależnie od wiedzy pracodawcy, co do jego faktycznego stażu pracy. I choć, co podkreśla Departament SC KPRM, to na członku korpusu sc spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do dodatku za wysługę lat lub wykazania, że dodatek ten przysługuje mu w wysokości wyższej niż przyznany, niemniej jednak brak jest podstaw prawnych do obciążenia pracownika negatywnymi konsekwencjami dopełnienia obowiązku wykazania stażu pracy dopiero po przyznaniu dodatku za wysługę lat, w szczególności konsekwencjami polegającymi na przyznaniu pracownikowi tego dodatku w wysokości niższej niż zgodna z ustawą i rozporządzeniem.

Na pracodawcy, niezależnie od formalnych zaniechań pracownika, spoczywa, zatem obowiązek uregulowania na rzecz pracownika przysługującej mu kwoty dodatku za wysługę lat. Oczywiście pamiętając, że roszczenie ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne. —Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (DzU z 2016 r. poz. 125).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA