W tym przypadku rozliczenie odbywa się za rok rozliczeniowy, a nie kalendarzowy. Zaświadczenie o zarobkach musi uwzględniać przychód za okres od marca roku ubiegłego do lutego roku bieżącego włącznie. Na tej podstawie ZUS porówna, czy zarobki mieściły się w ustawowych limitach >patrz tabela.

Dwa limity, dwa skutki

Przekroczenie wyższej granicy zarobków – równowartości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych, wiąże się z zawieszeniem wypłaty świadczenia. Jest to tzw. graniczna kwota przychodu.

Niższy zarobek oznacza, że świadczeniobiorca otrzyma zasiłek/świadczenie przedemerytalne w pełnej lub zmniejszonej wysokości. Jeśli jego miesięczne zarobki nie przekraczają 25 proc. wskazanego wynagrodzenia, otrzymuje je w całości. Gdy przekroczy ten limit (zwany dopuszczalną kwotą przychodu), ZUS zmniejsza kwotę do wypłaty o wysokość tego przekroczenia. Jest jednak gwarantowana wypłata świadczenia w miesięcznej wysokości – do końca lutego br. świadczenie po obniżeniu nie mogło być niższe niż 570,50 zł.

Czytaj także:

Do 31 maja trzeba podliczyć zarobki świadczeniobiorców

Treść zaświadczenia

Konieczność zgłoszenia w ZUS wysokości osiągniętych zarobków ciąży zarówno na płatniku (pracodawcy, zleceniodawcy), jak i ubezpieczonym. Wystarczy jednak, że dostarczy je jeden z nich. Nie ma oficjalnego druku, na którym należy wydać takie zaświadczenie. Dokument musi jednak zawierać:

- dane płatnika,

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

- dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia,

- zarobki osiągnięte za rok rozliczeniowy,

- pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby.

Wypełniając ten dokument, należy wykazywać co do zasady tylko składniki przychodu podlegające oskładkowaniu (dodatkowo jedynie wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego). Nieoskładkowane przychody się pomija, chyba że pochodzą ze źródła stanowiącego tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. z umowy zlecenia zawartej z pracownikiem innej firmy). Ważna jest przy tym data wypłaty, a nie okres, za jaki przychód został wypłacony (uwzględnia się np. pensję za luty 2019 r. wypłaconą w marcu 2019 r.). Przychód należy podać w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na miesiące.

Jeśli zasiłek czy świadczenie przedemerytalne pobiera przedsiębiorca, wystarczy jego oświadczenie. Nie wykazuje w nim faktycznego przychodu, jaki przyniosła działalność, ale zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Uwaga!

 Termin do złożenia zaświadczenia zostanie uznany za zachowany, jeżeli osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego powiadomi ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przypadającym od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 (art. 31zy

8

 tarczy antykryzysowej).