Tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 13 grudnia 2021 r. (VII U 778/21).

Przedmiotem rozpatrywanej sprawy było odwołanie płatnika składek od decyzji ZUS ustalającej, że zleceniobiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. ZUS stanął na stanowisku, że z powodu kilkumiesięcznego opóźnienia w zgłoszeniu do ubezpieczeń umowa została zawarta jedynie dla pozoru i było to związane z ubieganiem się o pomoc w ramach programu wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Od decyzji ZUS odwołał się płatnik składek, wyjaśniając powód opóźnienia w zgłoszeniu i wykazując, że umowa była rzeczywiście realizowana.