Rada Bielska-Białej przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łowieckiej.

Dla terenów zabudowy usług turystyki, sportu, gastronomii oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wprowadzono ograniczenie zabudowy do „jednego budynku usługowego albo jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku garażowego lub gospodarczego".

Uchwałę unieważnił wojewoda śląski, ponieważ zakaz lokalizacji kolejnych budynków na działce ogranicza prawo własności do nieruchomości (sygn. akt: IFIII.4131.33.2013).

Wojewoda podkreślił, że właściciel działki budowlanej posiada teren, na którym dopuszczono zabudowę. Zauważył jednak, że przy planowanej zabudowie drugiego budynku, który spełnia wszystkie wskaźniki zagospodarowania terenu określone przez plan miejscowy, lokalizacja nie będzie jednak dopuszczalna – z powodu poczynionych przez radę ustaleń.

Zdaniem organu nadzoru, wprowadzając taki zakaz, gmina może zmusić inwestora do dokonania podziału działki jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.