Wycinka drzew w 2023 roku – nowe zasady

Wycięcie drzew i krzewów nawet na własnej działce często wymaga zezwolenia. Od nowego roku będą zmiany w zasadach składania wniosków.

Publikacja: 12.11.2022 18:04

Wycinka drzew w 2023 roku – nowe zasady

Foto: Adobe Stock

Największe ułatwienie to możliwość składania wniosków online. Możliwość taką wprowadza ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185). Pozostaje nadal możliwość składania wniosków w urzędzie oraz listownie. Zmianie ulegnie też lista drzew, które będzie można wyciąć bez zezwolenia – obejmie więcej gatunków.

Jak przygotować się do procedury

We wniosku trzeba będzie podać obwód pnia lub pni na wysokości 5 cm oraz 130 cm od ziemi. Przy czym bez zezwolenia będzie można usuwać kilka gatunków drzew, nawet, gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny – nawet do 65 cm obwodu oraz topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty - nawet do 80 cm obwodu. W przypadku krzewów należy obliczyć powierzchnię, którą zajmują krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 mkw, zezwolenie nie będzie potrzebne. Wycinka dopuszczalna będzie natomiast jedynie w terminie od 15 października do 2 lutego, z uwagi na okres lęgowy ptaków.

Kto składa wniosek o wycinkę

Obowiązek występowania o pozwolenie obejmuje przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, którym urząd wcześniej odmówił zgody, właścicieli nieruchomości, właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zezwoleniem na usunięcie drzewa objęta jest wycinka np. w pasie drogi publicznej, na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego. Obowiązek nie dotyczy osób prywatnych, które chcą dokonać wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą.

- Zignorowanie obowiązku uzyskania zgody na wycinkę, grozi karami administracyjnymi, nakładanymi na właściciela nieruchomości – tłumaczy adwokat Maciej Śledź. - Taka kara to dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa.  Jeśli usunięcie drzewa lub krzewów jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustala karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Nieco inaczej jest w przypadku konieczności usunięcia drzewa w ramach inwestycji budowlanej.

– Najpierw należy uzyskać pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, na przykład budowy gazociągu. W tym przypadku drzewa i krzewy możesz usunąć od razu po otrzymaniu zezwolenia – dodaje adwokat.

Kto udziela zgody na wycinkę

Zgody udziela wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli nieruchomość została wpisana do rejestry zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. Usługę można zrealizować online WNIOSEK ONLINE oraz w urzędach tj. starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy miast lub gmin, wojewódzkie urzędy ochrony zabytków, urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy, urzędy miast na prawach powiatu. Jeśli drzewa lub krzewy rosną na nieruchomości będącej własnością gminy, należy wniosek złożyć do starostwa. Gdy gminą tą jest miasto na prawach powiatu, wniosek składa się do urzędu marszałkowskiego.

Spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnoty mieszkaniowej, zanim złożą wniosek o usunięcia drzewa lub krzewu, muszą dodatkowo poinformować o tym zamiarze swoich członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

- Podmioty poinformowane powinny mieć, co najmniej 30 dni na zgłaszanie uwag. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może być złożony w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag – wyjaśnia radca prawny dr Piotr Pałka.

Drzewa bez pozwolenia na wycinkę

Zwykle bez ograniczeń można suwać drzewa i krzewy owocowe (oprócz nieruchomości w rejestrze zabytków i terenów zielonych). Ponadto krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, drzewa na nieużytkach rolnych, drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, na obszarze parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową. Bez problemu można usuwać także drzewa złamane lub przewrócone. Nie potrzeba także pozwolenia, gdy to starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu nakazał usunięcie drzew lub krzewów z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem.

Spory o wycinkę

To urząd ustala, kto jest stroną w sprawie wydania pozwolenia o wycięcie drzew i krzewów i do niego należy powiadomienie zainteresowanych. Mogą to być właściciel nieruchomości, wszyscy współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści nieruchomości, spadkobiercy. W przypadku, gdy drzewa lub krzewy rosną na granicy działki, to stronami są wszyscy, którzy mają interes prawny do sąsiedniej nieruchomości. Jeżeli liczba zainteresowanych przekracza 20 zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, to urząd zawiadamia o postępowaniu np. w lokalnej prasie, online lub w gablocie urzędu. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia urząd uzna, że strony zostały poinformowane.

W ramach postępowania urząd wydając decyzję o możliwości usunięciu drzewa lub krzewu, może jednocześnie nakazać ich przesadzenie lub dokonanie nowych nasadzeń. Urząd może też wskazać warunki techniczne sadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewu. W przypadku nasadzeń zastępczych urząd wskażę miejsce, liczbę, parametry sadzonek, gatunki oraz termin, w jakim należy dopełnić obowiązku.

Formularze dokumentów

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

3. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

4. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu

5. Zgoda współwłaściciela nieruchomości

6. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

7. Rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu

8. Mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu

9. Projekt zagospodarowania działki lub terenu

10. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów

11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

12. Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

13. Postanowienie uzgadniające wydane w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko

14. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom

15. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

16. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Kolejne zmiany w przepisach

Zanim nowe przepisy wejdą w życie, może zostać przegłosowana w Sejmie kolejna pula zmian, która nie spodoba się nie tylko ekologom. Zgodnie z drukiem sejmowy nr 2628, możliwe są kolejne zmiany grożące ogołoceniem terenów zielonych w miastach. Bez pozwolenia mają być wycinanie nie jak obecnie drzewa do 80 cm obwodu a już do 100 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego. Podobnie pozostałe gatunki będą mogły być usuwane w parametrach obecnie podlegających formalnej zgodzie. Chyba, że gminy wprowadzą w ramach planów miejscowych ochronę drzewostanu. Zieleń można chronić w gminie w ramach planów zagospodarowania przestrzennego o czym mówi art. 83f ust. 14 lit b ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, ost. zm. 2185).

Czytaj więcej

Sąd: nikt nie zapłaci za śmierć drzew

Największe ułatwienie to możliwość składania wniosków online. Możliwość taką wprowadza ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185). Pozostaje nadal możliwość składania wniosków w urzędzie oraz listownie. Zmianie ulegnie też lista drzew, które będzie można wyciąć bez zezwolenia – obejmie więcej gatunków.

Jak przygotować się do procedury

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów