Wyroki są jawne, ale dane skazanych już nie

Wyroki w sprawach dotyczących roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa za szkody wyrządzone przez zakłady karne należy udostępnić, ale trzeba usunąć z nich dane osób pozbawionych wolności.

Publikacja: 15.01.2014 13:00

Wyroki są jawne, ale dane skazanych już nie

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który rozpatrywał sprawę udostępnienia informacji publicznej przez jeden z sądów rejonowych.

Do prezesa tego sądu zwrócił się pewien mężczyzna, by ten udostępnił mu wyroki wraz z uzasadnieniami z lat 2010-2013, wydanych w sprawach dotyczących roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa, za szkody wyrządzone przez zakłady karne. By łatwiej było je odszukać podał również symbol, pod którym można było je znaleźć w archiwum sądu.

Odpowiadając na wniosek prezes sądu rejonowego przesłał mężczyźnie zanonimizowane wyroki w siedmiu sprawach, do których nie były sporządzane uzasadnienia. Natomiast odmówił udzielenia informacji publicznej, w zakresie udostępnienia uzasadnień, wydanych w dwóch pozostałych sprawach z tych lat. W tym zakresie wydał decyzję administracyjną.

Prezes wyjaśnił, że prawo do informacji publicznej, również w wyrokach, podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Zdaniem prezesa w sprawach, których odmówił udostępnienia informacji znajdują się dane dotyczące przebiegu odbywania kar pozbawienia wolności, a takie dane dotycząc sfery życia prywatnego powodów i podlegają ochronie - dostęp do nich jest wyłączony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mężczyzna odwołał się do prezesa sądu okręgowego, żądając uchylenia decyzji niższej instancji. Stwierdził, że sąd rejonowy powinien udostępnić również dwa „brakujące wyroki”, w taki sposób, by usunąć dane umożliwiające identyfikację stron postępowania.

Organ odwoławczy wyraził pogląd, że dane o które wnioskuje mężczyzna zaliczają się do tzw. "danych wrażliwych", a zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie można ich udostępniać np. bez zgody samych chronionych. W ocenie prezesa sądu okręgowego anonimizacja danych osobowych wcale nie uchroniłaby osób od ich identyfikacji, ze względu na charakter informacji zawartych w uzasadnieniach wyroków.

Sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zainteresowany wyrokami mężczyzna wyraził pogląd, że prezes sądu okręgowego nie wziął pod uwagę tego, iż każde dane wrażliwe można usunąć, a do tego służy właśnie proces anonimizacji. Wyjaśnił, że usunięcie danych osobowych, świadków i nazw miejscowości całkowicie niemożliwi identyfikację konkretnych osób. Dodał, że skoro powszechnie udostępniane są zanonimizowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA, to nie ma powodów aby orzeczenia sądów powszechnych miały być anonimizowane w inny sposób lub były wyłączone od udostępniania.

WSA 19 grudnia 2013 roku również podzielił taki pogląd. Stwierdził, że wyroki wraz z uzasadnieniami, rozumiane jako dokumenty urzędowe władzy publicznej, posiadają walor informacji publicznej, a dostęp do nich powinien zostać spełniony, pod warunkiem zachowania w tajemnicy danych identyfikujących osoby fizyczne, poprzez tzw. anonimizację.

Zdaniem sądu sama anonimizacja, jest czynnością czysto techniczną, która powinna zostać przeprowadzona w taki sposób, aby uchronić osoby wskazane w wyrokach od ich identyfikacji (II SA/Go 926/13).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy